Samverkan

Foto: Kinnarps; bord Skandiform, Slitz. Stol Skandiform, Jeffersson. Kinnarps; bord Skandiform, Slitz. Stol Skandiform, Jeffersson.

TMF är en av 48 medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Tillsammans med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare samt Skogsindustrierna äger TMF serviceaktiebolaget Arbio AB.

TMF och Arbio AB

Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer.

* TMF (Trä- och Möbelföretagen) är föreningen där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om TMF-företagens betydelse för trä- och möbelindustrin. FöreningenTMF tecknar kollektivavtal.

* Arbio AB är dotterbolag till föreningen. Arbio ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.

Läs om de andra medlemsorganisationerna: