NYHET

TMF tar tempen inför EU-valet: Vänsterpartiet

Den 9 juni är det dags för EU-valet där det åter är dags att välja nya EU-parlamentariker på en femårsperiod. För många av TMF:s medlemmar är det som händer i Bryssel avgörande för det dagliga arbetet - därför tar TMF nu tempen på vad partiernas toppolitiker tycker om branschspecifika frågor i en valenkät. Alla riksdagspartier har fått samma frågor skickade till sig, näst på tur är Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt.

14 maj 2024
Foto: Pressbild

Vad är avgörande för att främja den cirkulära ekonomin som del av den gröna omställningen (till exempel avseende uttag av råvaror, hantering av avfall och minskat utsläpp av växthusgaser)?

- Att göra det mer ekonomiskt lönsamt att använda återvunna råvaror framför nyutvunna råvaror i produktionen. Vi verkar för ett samhälle där vi inte tar ut mer från naturen än vad som är hållbart, där resurser cirkulerar och produkter skapas med längre livslängd. Ett samhälle som genomsyras av ett kretsloppstänkande med återanvändning och återvinning. Denna omställning skapar också nya, gröna jobb.

Högt ställda hållbarhetskrav på EU-nivå är en utmaning för många små och medelstora företag. Hur vill du verka för att underlätta för dessa företag att lyckas leva upp till kraven?

- Stärkt hållbarhetsarbete kan vara en stark konkurrensfördel och bidra till ökad affärsnytta. För att stödja små- och medelstora företag i detta arbete anser jag att politiken har ett ansvar att införa styrmedel som främjar efterfrågan på dessa hållbara tjänster och produkter. Vi vill t.ex. kraftigt öka statliga stödet genom Klimatklivet för att stödja företagens satsningar på cirkulär ekonomi.

På vilket sätt planerar du att föra en politik som främjar hållbara råvaror som exempelvis trä?

- Vi har föreslagit att det ska införas regelverk och styrmedel som främjar byggnation i biobaserade material. I vårt budgetförslag till riksdagen har vi föreslagit ett nytt stöd som riktar sig specifikt till den som avser att bygga klimatsmarta flerbostadshus i trä med rimliga hyror. Vänsterpartiet vill även främja ett mer variationsrikt skogsbruk som ger ökad nationell tillgång på t.ex. björk, som är viktigt trädslag för att producera en rad olika träprodukter.

På vilket sätt planerar du att på EU-nivå främja tillväxt och konkurrenskraft hos svenska företag?

- Genom att fortsätta att arbeta för trygga jobb, grön omställning genom elektrifiering av transporter och satsningar på förnybar energi, lägre elpriser och mer järnväg. Allt hänger ihop. Trygga, bra jobb ger en konkurrensfördel. Att vägar och järnvägar fungerar möjliggör för industrin att växa och ställa om.

Kontaktperson på Trä- och Möbelföretagen:

Simon Imner
Simon Imner
Näringspolitisk expert