NYHET - EU & NÄRINGSPOLITIK

TMF tar tempen inför EU-valet: Centerpartiet

Den 9 juni är det dags för EU-valet där det åter är dags att välja nya EU-parlamentariker på en femårsperiod. För många av TMF:s medlemmar är det som händer i Bryssel avgörande för det dagliga arbetet - därför tar TMF nu tempen på vad partiernas toppolitiker tycker om branschspecifika frågor i en valenkät. Alla riksdagspartier har fått samma frågor skickade till sig, först ut att svara är Centerpartiets Emma Wiesner.

7 maj 2024
Emma Wiesner EU
Foto: Pressbild

Vad är avgörande för att främja den cirkulära ekonomin som del av den gröna omställningen (till exempel avseende uttag av råvaror, hantering av avfall och minskat utsläpp av växthusgaser)?

- Det är avgörande att vi har ett helhetsperspektiv i politiken. Dessvärre blir det ofta att politiker och lagstiftningar fokuserar för ensidigt på ett problem, eller en lösning. Det skapar inlåsningseffekter och lösningar som inte är optimala. Politiken måste därför ha ett helhetsperspektiv. Ta t.ex. frågan om ökad kolsänka i skogen. Det kan ses som ett effektivt sätt att snabbt öka upptaget och därmed mota klimatförändringar, men på några år sikt innebär det mer lägre avverkningar och därmed mindre biomassa som kan tränga ut fossila råvaror. Allt för ofta fastnar politiken i ett för kortsiktigt tänkande - det är avgörande att vi inte gör det! Istället för detaljreglering behövs istället marknadsbaserade verktyg och incitament för att göra det lönsamt att ställa om och öka resurseffektiviteten.

Högt ställda hållbarhetskrav på EU-nivå är en utmaning för många små och medelstora företag. Hur vill du verka för att underlätta för dessa företag att lyckas leva upp till kraven?

- Jag har under mina år i parlamentet verkat för undantag för små- och medelstora företag, t.ex. när det kommer till hållbarhetsrapportering. Regelverken behöver vara enkla och tydliga, samtidigt som det måste finnas kompletterande riktlinjer och hjälpmekanismer anpassade för just små och medelstora företag. En bra startpunkt som politiken bör utgå ifrån för att undvika onödigt regelkrångel är att fråga sig - behövs verkligen den här regeln eller den här informationen från företaget?

På vilket sätt planerar du att föra en politik som främjar hållbara råvaror som exempelvis trä?

- Centerpartiet går till val på att införa en avgift på jungfruliga fossila råvaror i produkter, som t.ex. fossilbaserade plaststolar. En sådan avgift skulle driva på utvecklingen till att använda biobaserade råvaror, som trä, och återvunnet kol (Carbon Capture Utilisation, CCU). Det skulle främja bioekonomi, då biobaserade produkter blir mer konkurrenskraftiga gentemot fossilbaserade.

På vilket sätt planerar du att på EU-nivå främja tillväxt och konkurrenskraft hos svenska företag?

- Genom att verka för långsiktiga och stabila spelregler, utan detaljstyrning eller ökad regelbörda. Företag ska bedriva verksamhet, inte vara bolagsjurister. Dessutom behöver vi fortsätta arbetet med den inre marknaden, EU är svenska företags hemmamarknad, så ju mer sammankopplad den är, desto högre tillväxt och konkurrenskraft för svenska företag. Genom att öka de ekonomiska incitamenten för att sänka utsläppen inom industrin stärker vi dessutom konkurrenskraften hos de många svenska företag som ligger i framkant och driver på den gröna omställningen.

Kontaktperson på Trä- och Möbelföretagen:

Simon Imner
Simon Imner
Näringspolitisk expert