NYHET - NÄRINGSPOLITIK, BYGGANDE, TRÄHUS & BOSTADSPOLITIK

Regeringen till skott efter TMF:s påtryckningar - kartlägger länsstyrelsernas insatser för ett ökat bostadsbyggande

Det behöver byggas fler bostäder över hela landet. Regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande, en fråga som TMF länge stridit för.

23 januari 2023
Byggandsritningar
Foto: Mostphotos

- Det här är ett viktigt första steg för att få en överblick över vad som görs på kommunnivå. Andelen av nyproduktionen är markant lägre i Sverige än i jämförbara länder och samtidigt är antalet som byggts det senaste decenniet det lägsta på 100 år. Detta är egendomligt med tanke på att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har mest tillgång på mark per invånare och att befolkningen i stort sett har fördubblats på 100 år, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Att kartlägga möjlöiga byggområden runt om i landets kommuner är en av de många förslag som TMF lyft i rapporten Politik för ett ökat småhusbyggande (länk), andra förslag är bland annat att ge Boverket i uppdrag att ta fram vägledningar till kommunerna för hur de kan planera för bättre och ökat småhusbyggande. TMF vill även att man ska utreda konsekvenserna av transportsektorns elektrifiering.

- När bilismen är elektrifierad och utsläppsfri förändras förutsättningarna för bostadsplanering men den insikten saknas i många kommuner. Områden där de tidigare ökade transportbehoven med bil ansågs problematiskt har helt andra förutsättningar nu när elbilsflottan blir allt större och särskilt tänkbara småhusområden gynnas av detta.  Det behöver politiken väga in så att kommunerna blir bättre på att förstå trädgårdsstaden hållbarhetsvinster, säger Gustaf Edgren.

Sverige befinner sig som bekant i ett utmanande ekonomiskt läge där byggtakten sjunker och förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats snabbt. Samtidigt uppger 204 av landets 290 kommuner att det finns ett underskott på bostäder. I regleringsbrevet för 2023 ber regeringen länsstyrelserna att redovisa sina insatser för bostadsbyggandet.

– En sådan kartläggning kan bli en bra grund för att överväga vilka åtgärder som kan behövas på nationell nivå, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i en kommentar.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sina uppgifter i fråga om samhällsplanering och boende, redovisa vilka åtgärder som genomförts i samverkan med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande där det finns underskott på bostäder.

Läs mer om TMF:s bostadspolitiska program:

https://www.tmf.se/bransch-naringspolitik/naringspolitik/bostadspolitik/

Om regleringsbrev
Regleringsbrev är en årlig styrning av myndigheternas verksamhet. Breven beskriver till exempel mål och uppdrag för myndigheterna och hur mycket pengar de får och vad de ska användas till. Regleringsbreven kompletterar den mer långsiktiga styrningen som myndigheterna också får av regeringen.

Regleringsbrev för 2023 för länsstyrelserna på Ekonomistyrningsverkets webbplats