"Näringslivet har en viktig och central roll i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi”

Foto: TMF

Trä- och Möbelföretagen och 13 andra medlemsorganisationer medverkar i den rapport om cirkulär ekonomi som Svenskt Näringsliv presenterade och lanserade på ett seminarium under onsdagen. Rapporten ”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige” är upphängd kring åtta viktiga principer och ska visa vägen till en omställning. "Näringslivet har en viktig och central roll i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi", sa Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Följande åtta viktiga principer står i fokus:

  • Näringslivet har en viktig och central roll i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Långsiktighet, affärsmässighet och lönsamhet är självklara utgångspunkter för näringslivets engagemang.
  • Hållbar utveckling, med fokus på att väga samman miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer, måste vara utgångspunkten vid politiska beslut, framtagande av regelverk och åtgärder.
  • Det internationella perspektivet är avgörande, när många material och produktflöden är globala. Frihandel är en grundförutsättning, och regelverk måste anpassas så att frihandeln värnas.
  • Förutsättningarna skiljer sig åt mellan näringslivets branscher. Det är viktigt att beakta att olika lösningar och modeller behövs för olika branscher, material och produkter.
  • Konsumentfokus är centralt, då konsumenten har en nyckelroll genom sitt agerande – både vad gäller val av produkter och hanteringen av dessa samt återvinning.
  • Effektiva och storskaliga flöden behövs, där återvunnet material och biprodukter ges samma förutsättningar som jungfruligt material.
  • Styrmedel behöver harmoniseras både på EU-nivå och internationellt för att underlätta handel och företagande kopplat till cirkulär ekonomi. Begreppet avfall måste omdefinieras till att ses som en resurs.
  • Digitalisering och artificiell intelligens underlättar en mer cirkulär ekonomi genom nya kunderbjudanden, allt effektivare tillverkningsprocesser och bättre informationsöverföring mellan aktörer.

Du kan ladda ner rapporten - med principerna samt branschbilagor (där TMF ingår) - till höger.

Läs mer om cirkulär ekonomi