EPD-generator

- EPD – Environment Product Declaration

TMF har - tillsammans med SVIL, Stiftelsen IVL - gett IVL, Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att driva projektet ”EPD-generator”. Projektet drivs som ett samfinansierat forskningsprojekt och genomförs med finansiering från både stat och näringsliv. TMF och 13 medlemsföretag från branschgrupperna kök och bad samt möbler har gått in som näringslivsfinansiär och projektet har beviljats forskningspengar med motsvarande belopp via SVIL.

Projektvision

Att ge våra medlemmar verktyg och kunskap så att de kan styra sina produkter mot ett minskat miljöavtryck.

Projektmål

  • Att samtliga medlemsföretag som har behov av att generera en EPD ska kunna erbjudas ett EPD-verktyg för att ta fram sina EPD:er på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. EPD-verktyget ska leva upp till de krav som ställs/kommer att ställas på tillverkare.
  • Att säkerställa att framtagning av EPD via verktyget håller en hög kvalitet.
  • Att ta fram en vägledning för arbete med EPD för TMF:s medlemsföretag.
  • Att ta fram en publik vägledning.

Bakgrund

Kök & Bad-gruppen inom TMF startade en förstudie kring hur man bäst redovisar LCA, livscykelanalys. Förstudien resulterade i att EPD, Environment Product Declaration, var ett lämpligt tillvägagångssätt.
Flera olika företag utvärderades innan valet föll på IVL som den part som Kök & Bad-gruppen och TMF önskade att arbeta vidare med för en EPD generator.

Projektägare TMF: Sandra Furtenbach
Projektledare IVL: Fredrik Tegstedt

Vad är en EPD? – Se EPD-dokumentet till höger.
Vill du veta mer om projektet?  Kontakta Sandra Furtenbach.