Cirkulär ekonomi

Foto: Illustration: Louise Quistgaard, RISE Research Institutes of Sweden.

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, prisutveckling på råvaror och avfallshantering. Cirkulär ekonomi har blivit ett viktigt verktyg för att minska energiförbrukning och för att mer effektivt utnyttja begränsade råvaror. TMF arbetar med och stöttar utvecklingen av affärsmodeller som bygger på ökad grad av cirkuläritet.

Cirkulära affärsmodeller och ökad grad av cirkulära flöden öppnar upp möjligheter för näringsliv och företag att utveckla nya kunderbjudanden som gynnar återbruk, återvinning och återtillverkning samtidigt som man skapar kundnytta.

Cirkulära ekonomi står i kontrast till den traditionella linjära ekonomin som präglas av utvinning av råvaror, produktion, distribution, konsumtion och kvittblivning genom deponi eller förbränning. Denna modell har varit dominerande sedan den industriella revolutionen men förutsätter oändliga råvarutillgångar samt möjlighet till oändlig deponi av avfall på land, i hav och i atmosfären.

Man talar om "peak oil" vilket indikerar den tidpunkt då maximal produktion (eller snarare maximal utvinning) av råolja nås, varefter den kommer att minska till dess att oljan de facto tar slut. Nu uppmärksammas att en rad andra viktiga råvaror också är föremål för "peak", t. ex krom, koppar, indium, bly, nickel, platina, silver, tenn, uran, zink, fosfor, sällsynta jordartsmetaller och ytterligare en rad viktiga ämnen. Utöver att tillgången riskerar minska drastiskt så driver detta prisutvecklingen. Ökad återtillverkning och effektivare utnyttjande av viktiga insatsvaror är nödvändigt eftersom många viktiga ämnen riskerar att ta slut. Dessutom innebär återanvändning av råvaror att energiförbrukning kan minska med upp till 90% jämfört med att använda jungfruliga råvaror.

TMF arbetar med och stöttar utvecklingen av affärsmodeller som bygger på ökad grad av cirkuläritet. Det är av yttersta vikt att fokus ligger på att skapa ett kundvärde – ett värde som kunden är beredd att betala för – och samtidigt gynna det cirkulära och bidraga till lösningar på de problem vi står inför vad gäller klimat och råvaruförsörjning.

Kontakta TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar för vidare diskussioner.
Läs även mer i dokument till höger.