NYHET - EU

TMF motsätter sig EU-lag om minimilöner

Europeiska kommissionen bereder just nu frågan om lagstiftning gällande minimilöner. Arbetsmarknadens parter konsulteras genom sina organisationer på Europanivå. Därför har TMF tagit initiativ till att CEI-Bois och EFIC lämnat svar till Europeiska kommissionen där branschen motsätter sig lagstadgade minimilöner.

4 september 2020
money
Foto: Pixabay

Förslaget om minimilöner har diskuterats inom EU under en tid, och frågan drivs på av kommissionsordföranden Ursula von der Leyen. Beredningen av frågan följer reglerna i EU-fördragen och minimilönefrågan har därför varit föremål för två konsultationer med arbetsmarknadens parter på EU-nivå. De svenska parterna på arbetsmarknaden motsäger sig ett tvingande EU-direktiv avseende minimilöner. Man förespråkar istället den svenska modellen där parterna sätter lönenivåerna.

Även Svenskt Näringsliv driver frågan via BusinessEurope (som är den samlade arbetsgivarorganisationen i Bryssel).

TMF har tagit initiativ till att svar inför den andra konsultationen ingivits från våra Europiska samarbetsorganisationer till Kommissionen med budskapet att Europiska Kommission dels saknar rätt att lagstifta i lönefrågan eftersom detta, enligt fördraget, är en exklusiv nationell kompetens samt dels att vi motsätter oss initiativ på området eftersom vår, samt de svenska fackliga organisationernas, uppfattning är att det är bättre att nationella fack- och arbetsgivarorganisationerna med kunskap om de lokala förutsättningarna träffar avtal om löner. Ett eventuellt lagstiftningsförslag kan sannolikt väntas senare i år.
EU-kommissionen har uttryckt att de inte vill ha en enhetlig nivå på minimilönerna i Europa och de vill använda sig av en omräkningsformel så att minimilönerna anpassas till förutsättningarna in de olika EU-länderna som berörs.

Idag är det endast Sverige, Finland, Danmark, Österrike och Italien som inte har lagstadgade minimilöner.