Titandioxid (TiO2)

Vit målarfärg
Foto: Pixabay

EU-kommissionen klassificerar sedan september 2021 titandioxid i pulverform som misstänkt cancerframkallande hos människor. Beslutet framgår av kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217.

Förändringen innebär att titandioxid klassificeras som cancerframkallande i kategori 2 (Carc kat 2). Detta gäller pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar vars diameter är högst 10 µm.

Dessa ämnen märkas med faroangivelse H351 Misstänks kunna orsaka cancer (vid inandning) samt piktogram GHS08 Hälsofarligt ämne.

Vidare, när det gäller blandningar som innehåller titandioxid gäller:

  • Förpackningar med flytande blandningar som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar med en aerodynamisk diameter som är lika med eller mindre än 10 μm ska märkas med följande angivelse: 
    EUH211: "Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma."

  • Förpackningar med fasta blandningar som innehåller minst 1 % titandioxid ska märkas med följande angivelse: 
    EUH212: "Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm."

  • Förpackningar med flytande och fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga och som är märkta med EUH211 eller EUH212 ska dessutom märkas med angivelsen EUH210.

Titandioxid är bland annat vanligt förekommande som vitt pigment i färg och lacker, men finns också i smink, läkemedel och livsmedel. Produkter innehållande titandioxid används i mycket stor utsträckning inom tillverkning av möbel, kök, badrumsinredningar, dörrar, fönster, snickerier och en rad ytterligare områden där man har behov av att ytbehandla. Dessutom kan titandioxid finnas i textiler, plast, gummi och andra insatsvaror.

Enligt AFS 2018:1 är gränsvärdet för TiO2 5 mg/m3. Det hygieniska gränsvärdet ska inte påverkas av klassificeringen av TiO2

Vid normal ytbehandling där man belägger en produkt med våt färg så utgör klassningen av titandioxid inget problem eftersom det endast är pigmentet i pulverform som utgör en potentiell fara. Dock kan det vid slipning av en lackad yta frigöras damm som innehåller partiklar av titandioxid. I sådana fall måste man iakttaga säkerhetsåtgärder där operatörerna inte exponeras för slipdamm. Det hygieniska gränsvärdet för trädamm är 2 mg/m3 vilket innebär att det redan idag är hårt reglerat i vilken utsträckning operatörerna får exponeras mot damm.

Vid hantering och för att hålla en så låg exponering som möjligt och alltid under gränsvärdet fordrar i allmänhet olika riskreducerande åtgärder samt ytterst personlig skyddsutrustning. Genom att hålla dammexponeringen så låg som möjligt inverka det även på andra ingående ämnen och är därav en bra indikator.

För mer information om TiO2