REACH

Foto: Shutterstock

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), dvs registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) är en EU-förordning (EG 1907/2006) när det gäller produktion och säkert användande av kemikalier.

Förordningen godkändes av Europaparlamentet den 13 december 2006 och började gälla i juni 2007. Det huvudsakliga målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljön från risker från kemikalier och för att öka EU:s kemikalieindustris konkurrenskraft och innovation.

REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön.

På den här sidan redovisas krav på trä- och möbelföretag enligt REACH. Till höger finns ett nedladdningsbart dokument som man kommer åt som medlem.