Egenkontroll

trä
Foto: shutterstock

I egenskap av verksamhetsutövare måste man visa att man arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att man har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Detta följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Miljöbalken där man bland annat lyfter krav på omvänd bevisbörda, kunskapskrav samt krav på bästa möjliga teknik. Krav på egenkontroll återfinns i 26 kap. 19 § Miljöbalken.

Man måste bedriva egenkontroll för att säkerställa att man uppfyller miljöbalkens krav. En väl utförd egenkontroll ger verksamhetsutövaren god kunskap om verksamhetens miljöpåverkan, underlättar lagefterlevnad samt minskar riskerna för miljön. Egenkontrollen innebär i praktiken att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.

Till din hjälp att utföra egenkontroll har TMF sammanställt dokumentet "Egenkontroll inom Trä- & Möbelindustrin där gällande regelverk finns sammanfattat följt av en mall som kan användas som underlag för att utföra och dokumentera verksamhetens egenkontroll. Dessutom kan Naturvårdsverkets dokument "Egenkontroll - en fortlöpande process" ge ytterligare underlag för arbetet med egenkontroll.