Planetära gränser

planetära gränser
Foto: TMF

Begreppet "sustainable development", eller på svenska "hållbar utveckling", myntades 1981 av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown (25). Begreppet fick internationell spridning 1987 då Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland ledde "Världskommissionen för miljö och utveckling" på uppdrag av FN. Kommissionen hade till uppgift att utarbeta förslag till långsiktigt gångbara miljöstrategier för just hållbar utveckling.

Kommissionen menade att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling och tillväxt måste ske på miljöns villkor och tre dimensioner som måste samspela lyftes fram: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kommissionen publicerade rapporten "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", även kallad Brundtlandrapporten.

I denna rapport återfinns en definition som än i dag används brett: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande genera­tioners möjligheter att tillfredsställa sina behov".