Näringslivets klimatposition

Klimatförändring
Foto: TMF

Svenskt Näringsliv har identifierat tio punkter som beskriver förhållningssättet till utmaningarna koppade till klimatet och den globala uppvärmningen. TMF bejakar och anammar dessa tio punkter fullt ut. De ligger även till grund för TMF:s ställningstagande och långsiktiga arbete med att bekämpa klimat­förändringarna.

  • Vi stödjer Parisavtalet som den självklara utgångspunkten för det globala klimatarbetet.

  • Vi förlitar oss på FN:s klimatpanel IPCC om den samlade klimatvetenskapen.

  • Klimatutmaningen är en genuint global fråga. Därför behövs globala lösningar. Ett globalt pris på koldioxid bör vara den långsiktiga målbilden. Ett första steg vore en koldioxidskatt i alla EU-länder för fossila utsläpp i icke-handlande sektorn.

  • Klimatutmaningen kräver öppenhet och samarbete mellan länder. Marknadsekonomi och frihandel är nycklar för en globalt hållbar utveckling i såväl klimatfrågan, som för hela Agenda 2030.

  • Näringslivet är central för lösningen på klimat­utmaningen. Näringslivets innovationer är avgörande för möjligheten att kombinera högt välstånd och låga klimatutsläpp.

  • Det svenska näringslivet ligger i framkant och skapar klimatnytta genom smarta produkter, tjänster och teknologier. Export skapar dubbel nytta - global klimatnytta utanför Sveriges gränser och välstånd i Sverige.

  • Konkurrenskraft är avgörande för företagens innovationskraft och investeringar. Ett generellt gott näringslivsklimat är en viktig del av en framgångsrik klimatpolitik.

  • Klimatpolitiska styrmedel ska vara effektiva och utgå ifrån kostnadseffektivitet, så att satsade resurser ger största möjliga effekt. Ett helhetsperspektiv behövs, så att mesta möjliga globala klimatnytta skapas samtidigt som inhemska utsläpp minskar på ett kostnadseffektivt sätt.

  • Alla klimatneutrala lösningar behövs. Teknikneutralitet är därför en viktig utgångspunkt, exempelvis vid satsningar på forskning och utveckling och utformning av styrmedel.

  • Netto-noll bör vara den långsiktiga målsättningen globalt. Det är i linje med Parisavtalets mål, ger en tydlig riktning och öppnar för olika tekniska lösningar. Svenskt Näringsliv och TMF stödjer målsättningar om netto-noll till 2050, både i Sverige och på EU-nivå.