NYHET - HÅLLBARHET & NÄRINGSPOLITIK

Avgörande TMF-bidrag i ny rapport om marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomin

Parallellt med ett webbinarium släppte Svenskt Näringsliv i veckan den stora rapporten om cirkulära ekonomi ”Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt”. TMF har – via hållbarhetschefen Robin Ljungar - varit med och bidragit till rapporten, bland annat angående cirkulära affärsmodeller, kompetensförsörjning och, inte minst, via ett antal exempel på företag som redan idag jobbar med cirkulära initiativ.

25 november 2022
20221125 SNL-rapport panelsamtal Robin Ljungar
Foto: Svenskt Näringliv

I rapporten presenteras en rad grundförutsättningar och möjliggörare för att skapa goda marknadsförutsättningar och snabba på övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller. Det handlar till exempel om gemensamma spelregler, ökad digitalisering, utökad samverkan och effektiva tillståndsprocesser.
Rapporten lyfter även fram det svenska näringslivets centrala roll i omställningen.

- Näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi är en mångfacetterad utmaning som kommer att kräva många olika lösningar, menar Robin Ljungar. Men ekonomi handlar ju om hushållning med begränsade resurser så att introducera mer cirkularitet ligger nära till hands för våra företag och är egentligen en möjlighet att vara ännu mer effektiv när man tar fram kunderbjudanden.  Det är två saker som är av stor vikt för att gynna framväxten av det cirkulära; dels handlar det om att undanröja hinder och regelkrångel som försvårar för företagen, men även att skapa en sund efterfrågan på produkter som är hållbara och cirkulära.

Men – är det gynnsamma förutsättningar för att göra det här i dagsläget?
- Dessvärre ser vi väldigt mycket i dagens regelverk som är anpassat till en linjär ekonomi och som faktiskt hindrar initiativ som bygger på cirkulära idéer. Det kan handla om avfallslagstiftning och hur innehåll av klassade kemikalier ska hanteras. Dessutom råder det viss begreppsförvirring vad som avses med cirkulär ekonomi. Det är viktigt att premiera produkter och erbjudanden som är utvecklade redan från början, i designfasen, för en cirkulär logik.

Kan du närmare beskriva hur TMF – via dina inspel – varit med och bidragit till rapporten?
- TMF har, tillsammans med andra branschorganisationer och Svenskt Näringsliv, aktivt arbetat med framtagandet av rapporten. Eftersom många av våra medlemmar ligger långt fram i både retorik och praktik när det gäller den cirkulära ansatsen, så kan vi ge inspel kring vilka möjligheter som står till buds men även var vi ser problem. TMF har framför allt deltagit i diskussionerna rörande tjänstefiering, funktionsförsäljning och hur man kan utveckla kunderbjudanden som bygger på cirkulär logik. Dessutom är kompetensförsörjning en hjärtefråga där TMF lyft yrkesutbildning och vidareutbildning där cirkulär ekonomi måste ingå.
- Även den roll som offentliga upphandlare kan anta för att driva på omställningen av tillverkningsindustrin är av stor vikt för TMF.
- Slutligen lyfter TMF i alla sammanhang vikten av att komma ihåg vad vi ska åstadkomma med cirkulär ekonomi, vilka effektmål vi vill uppfylla – det handlar om effektivt råvaruutnyttjande, minskat avfall och minskade utsläpp av växthusgaser. Alla aktiviteter som bidrar till att uppfylla effektmålen är viktiga att bejaka och premiera.

I rapporten finns även flera exempel från trä- och möbelindustrin, företag som är föregångare gällande cirkularitet.
- Det stämmer, och det är mycket glädjande att i den här typen av sammanhang kunna lyfta våra medlemmar som redan idag arbetar med olika cirkulära modeller. Det handlar t.ex om funktionsförsäljning där man knyter an tjänster till den fysiska produkten som renovering, inventering, Hjälp med inredning, men även mer oväntade tjänster såsom arbetsmiljöutredningar. Mycket om cirkulär ekonomi handlar om att designa rätt från början och där ser vi en rad företag som provar olika koncept för produkter som bygger på komponenter eller moduler, och principer som underlättar uppgradering, renovering, återbruk och återtillverkning. Och vad framtiden har i sitt sköte vet vi inte ännu mer än att det mesta ännu är ogjort!

I samband med rapportsläppet medverkade Robin Ljungar, tillsammans med IKEM, Svensk Handel och Swerock, i ett panelsamtal om den offentliga upphandlarens roll att driva på omställningen av tillverkningsindustrin.

 

Debattinlägg från Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy på Svenskt Näringsliv