NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Bättre yrkesutbildning och fler utbildningsplatser i regeringens budget

Regeringen föreslår två viktiga satsningar på vuxenutbildningar i höstbudgeten: en pilotverksamhet med en arbetslivsanpassad yrkesutbildning för vuxna samt fler platser inom regionalt yrkesvux. TMF, Trä- och Möbelföretagen har länge jobbat för båda förslagen och välkomnar beskedet. Bristen på gymnasialt yrkesutbildade är en flaskhals på den svenska arbetsmarknaden, inte minst för trä- och möbelindustrin, säger Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert, TMF.

13 september 2023
Foto: Juliana Fälldin

Pilotverksamheten innebär en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå enligt samma modell som yrkeshögskolan, det vill säga med en stark koppling till arbetslivet. TMF har redan välkomnat tilläggsdirektivet till yrkesvuxutredningen och ser positivt på att regeringen föreslår en försöksverksamhet redan 2024.

– Bristen på gymnasial yrkesutbildning utgör en hämsko på stora delar av svensk arbetsmarknad. TMF har därför i många år drivit frågan om att göra yrkesvux mer tillgängligt. En viktig fråga har varit en bättre matchning mot arbetslivets behov. En annan fråga handlar om att få till stånd utbildningar som svarar mot ett behov som är geografiskt spritt, säger TMF:s kompetensförsörjningsexpert Henrik Smedmark.

Förutom pilotverksamheten föreslår regeringen även satsningar som motsvarar 16 500 nya platser inom regionalt yrkesvux, det vill säga gymnasial yrkesutbildning för vuxna, under 2024 samt cirka 3 000 nya helårsplatser för yrkeshögskolan under 2024.

– För att satsningen ska ge full effekt krävs att det privata näringslivets kompetensbehov beaktas särskilt. Som det ser ut idag går den övervägande delen av pengarna för yrkesvux till den kommunala sektorns kompetensbehov, medan behoven inom den privata sektorn inte tillgodoses, säger Henrik Smedmark.

Urvalsreglerna bör också justeras så att personer som vill byta yrke får tillgång till de nya platserna. Detta blir särskilt viktigt i och med de nya avtalen om omställning och kompetensstöd som kommer att öka efterfrågan från individer som idag inte är prioriterade inom yrkesvux.

Satsningen på en utbyggd yrkeshögskola är också angelägen för att stärka tillgången på viktig kompetens. Vi uppskattar särskilt långsiktigheten i satsningen. På detta sätt kan både utbildningsanordnare och myndigheten för yrkeshögskolan planera för en långsiktig expansion. Tyvärr har bristen på långsiktighet tidigare inneburit att många eftertraktade utbildningar inte har blivit av, säger Henrik Smedmark.

Regeringen överlämnar förslagen till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.