NYHET - BYGGANDE & TRÄHUS

”Bra intentioner, men når inte hela vägen”

TMF ser positivt på att problemen med de nuvarande kreditrestriktionerna uppmärksammas. Det presenterade förslaget om ett nytt startlån kommer dock samtidigt ha en begränsad effekt, bland annat eftersom amorteringskraven kvarstår och inga förslag som underlättar ungas bosparande lämnas. Läs kommentar från TMF:s bostadspolitiske expert Gustaf Edgren.

5 april 2022
TMF:s Gustaf Edgren om betänkandet till utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden”
Foto: TMF

- Det stora långsiktiga bostadspolitiska problemet för ungdomar är delvis ett annat och behandlas inte i någon utredning för närvarande. Samtidigt som utredningen överlämnades presenterade Byggföretagen och Hyresgästföreningen varsin ny utredning som visar vilka bostadsdrömmar ungdomar har. En stor majoritet drömmer om att bo i villa med en trädgård – 74 procent i Byggföretagens Novus-undersökning. Nyproduktionen av sådana är dock mycket låg i Sverige jämfört med andra länder och nivån i antal de senaste tio åren har varit den lägsta på 100 år. Detta har fått priserna att stiga kraftigt vilket markant försvårar mer för ungdomar att få sina bostadsdrömmar realiserade än vad utredningens förslag skulle underlätta. Bland annat LO har lyft fram vilka problem detta skapar för deras unga medlemmar.

- En normalisering av småhusbyggandet i Sverige borde vara en central uppgift för bostadspolitiken, fortsätter Gustaf Edgren. Eftersom mycket tyder på att kommunerna inte orkar ta sitt ansvar som planmonopolister är de förslag som presenterades av Boverket och Miljömålsrådet om en stärkt nationell bostadsplanering intressanta.

- Sedan är givetvis det avgörande i sammanhanget att det byggs mer. Det är så är vi bäst löser dagens utmanande bostadssituation för förstagångsköpare och unga.