NYHET - STATISTIK & TRÄHUS

Omvärldsfaktorer påverkar branschen – trots stark orderingång

Trots en ökning gällande orderingången - +27 procent 2021 - håller småhusbranschen an inför kommande år. För påbörjade småhus 2022 sätts prognosen till 13 000, vilket därmed är oförändrat jämfört med höstens prognos. Omvärldsfaktorer som säkerhetsläget i Europa, stigande priser och leveransförseningar på insatsvaror påverkar på olika sätt. Det visar årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

15 mars 2022
Foto: TMF

TMF:s prognos för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB, olika omvärldsfaktorer och på den allmänna orderingången i branschen. Orsaken till den oförändrade småhusprognosen för 2022, trots en stark efterfrågan och en ökad orderingång under fjolåret, är tomtbrist, finansiell osäkerhet och kriget i Ukraina. Det osäkra läget i Europa förväntas påverka byggandet.

- Frånvaron av småhustomter i den kommunala planeringen utgör fortsatt det största hindret för ett ökat småhusbyggande enligt tillfrågade företag, tätt följt av kreditrestriktioner, men på delad andraplats - som orsak till den återhållsamma prognosen – kommer det osäkra omvärldsläget i Ukraina och Europa, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

- Vilka exakta följdeffekter kriget i Ukraina kommer medföra för byggbranschen är svårt att säga, men redan innan drogs man med ett antal problem som stavas pandemi, halvledarbrist, Panama-kanal, handelsembargo och nu ett krig i Europa - inget som på något sätt är bra för någon eller något. En av få positiva nyheter gällande bostadsbyggandet på senare tid är att småhusområden, s k trädgårdsstäder, visat sig vara minst lika hållbara att bygga som höghusbebyggelse.
(se tmf.se/tradgardsstaden)

Under 2021 var den totala orderingången från inrapporterande TMF-företag 8 358 småhus av trä, en ökning med 27 procent jämfört med 6 585 småhus 2020. Styckebyggda småhus ökade med 35 procent medan gruppbyggda småhus ökade 11 procent.
Levererade småhus, styckebyggda och gruppbyggda, ökade tillsammans med 13 procent till 5 591 småhus under 2021 jämfört med 4 967 hus under 2020.
Enligt preliminära siffror från SCB påbörjades totalt 12 750 småhus under 2021, vilket är 17 procent fler jämfört med samma period 2020. SCB:s siffror är uppräknade med 5 procent och omfattar alla småhus, oavsett material.

Flerbostadshusbranschen siktar på drygt 5 400 lägenheter 2022
Flerbostadshus å sin sida har 14 procents minskning, jämfört med 2020, när det gäller orderingång under andra halvåret 2021 medan leveranserna minskade med 11 procent under samma period. Helåret 2021 visade däremot en ökning med 10 procent för levererade flerbostadshus med stomme av trä
TMF:s prognos för antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä 2022 är satt till 5 408 stycken.

Läs hela Trähusbarometern tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2022.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se