DEBATT - TRÄHUS

TMF 360 GRADER: Framtiden hos Derome byggs i trä

Allt fler sneglar mot trämaterialets många fördelar: flexibelt, förnybart och kostnadseffektivt. För trähusbyggarna Derome har verksamheten alltid handlat om långsiktig hållbarhet, långt innan det började kallas hållbarhetsarbete. Det industriella husbyggandet i trä, där sparsamheten är inbyggd, ger helt enkelt ovanligt goda möjligheter att påverka klimatavtrycket.

21 juni 2021
TMF 360 GRADER
Foto: Derome

Det finns ett växande intresse för trä som byggmaterial. Investerare och bostadsutvecklare börjar nu få upp ögonen för det industriella byggandet, särskilt med fokus på trä. Träbyggandet ökar snabbt, eftersom Boverket i januari 2022 inför krav på klimatdeklarationer för byggnader. Här kan hus av trä bidra till minskade utsläpp, både genom själva processen och för att trä lagrar koldioxid under hela sin livstid.    

- Det industriella byggandet lämpar sig väl för trä som material, säger Anders Carlsson, chef för teknik och FoU på Derome. Vi kan säkra väldigt effektiva processer genom upprepning av byggmomenten, koll på flöden och material, samt minimalt med spill.

Trä, den gröna tråden

Träkoncernen Derome har sina rötter i 1940-talet. Det som började med en såg, har nu vuxit till Sveriges största familjeägda träindustri med 2 500 anställda spridda över 70 orter, något som också gör företaget till en viktig lokal aktör och arbetsgivare. Produktionen sker till 95 procent i Sverige, ofta i anslutning till den skog verksamheten utgår från. Derome äger hela förloppet från råmaterial till färdig produkt – skog, sågverk, husfabriker och transporter – något som Anders Carlsson säger är själva kärnan i hållbarhetsarbetet. 

- Genom att vi verkar i hela kedjan kan vi säkra hållbarhet, kvalitet, leveransförmåga, ja, allt som handlar om långsiktigt goda leveranser.

Hållbarhet i Deromes DNA

Effektivitet och långsiktighet har alltid varit en förutsättning för Deromes existens. Fördelen med industriellt byggande är att processen är sparsam till sin natur; den bygger på god kontroll över material, flöden, energiåtgång och transporter. Det här, menar Anders Carlsson, ger Derome ett försprång när hållbarhetsarbetet systematiseras. 

I takt med ökad miljömedvetenhet och skärpta omvärldskrav, har företaget satt andra ord på de krafter som suttit i ryggraden från start. Sedan 2019 har Derome arbetat strategiskt med avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 

Ambitionerna är höga. Koncernmålet är att bli klimatneutrala 2030 och redan 2024 vill Derome bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde. Koldioxidavtrycket i hela kedjan måste därför minskas. En rad initiativ pågår: en fordonsflotta som till 60 procent drivs med fossilfritt bränsle, Svanen-certifiering av husproduktionen och klimatdeklarering av bostäder. Dessutom pågår en övergång till förnybar energi genom vindkraftverk, solceller och genom att utnyttja spill från sågverk som biobränsle. Vad gäller jämställdhet är en 50/50-fördelning målet.

Derome och Agenda 2030

Under våren 2019 genomförde Derome en stor workshop med beslutsfattare från hela koncernen där fyra av FN:s globala mål valdes ut. Det är utifrån dessa mål, varav flera kopplar till koncernmålen, det strategiska utvecklingsarbetet ska ske. Ramverket för arbetet är konkreta handlingsplaner tillsammans med kvalitets- och miljöcertifieringar samt riktlinjer för miljö, etik, arbetsmiljö och uppförande.

Deromes utvalda mål:  

  • Mål 5 Jämställdhet
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

SÅ SÄTTER DU FART PÅ HÅLLBARHETSARBETET

  • Ta reda på var du står idag. Om du inte mäter blir det svårt att fatta bättre beslut; hållbarhetsarbetet börjar med en tydlig bild av var företaget står idag.
  • Utgå från klimatkalkylen. Din första klimatkalkyl gör det uppenbart vilka material som ger stort klimatavtryck och som borde bytas ut.
  • Gynna klimatkloka leverantörer. Genom att välja byggprodukter med en tydlig miljövarudeklaration (EDP) bidar du till en positiv spiral också för leverantörernas egen klimatresa.
  • Samarbeta med flera. Hållbarhetsarbete är ingen enmansföreställning. Sträck ut handen utanför företagets fyra väggar för att få draghjälp och större effekt.

Om Derome

Bransch: Trähus, takstolar, sågverk och byggvaror
Antal anställda: 2 500
Omsättning: 8,5 miljarder kr (2020)
Huvudkontor: Derome
Marknad: Sverige, Norge, Tyskland, England, Holland och USA
Varumärken: Bl a Derome Bostad, Derome Plusshus, Varbergshus och A-hus