Digital säkerhetsdag - för chefer, fackliga ombud och skyddsombud

30 november 2023
Digitalt

Med hjälp av effektiva metoder och rutiner går det att förebygga olyckor samt skapa en bra arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen. Den här dagen vänder sig till dig som är ansvarig för säkerhet och hälsa på företaget och för dig som jobbar med dessa frågor inom organisationen.

Kanske är du fabrikschef, produktionsansvarig, HR, skyddsombud eller facklig företrädare med fokus på säkerhetsfrågor? För att få ut det mesta av Säkerhetsdagen 2023 rekommenderar vi att ansvarig chef, tillsammans med skyddsombudet och/eller en facklig företrädare, medverkar för att få gemensam inspiration inför det fortsatta arbetet.

Frågor som tas upp under dagen:

• Information om Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur 
• Hälsoeffekter och kopplingar till arbetsmiljön.
• Säkerhetskultur

Program 

09.00-09.15 Inledning
Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen, TMF, går tillsammans med våra fackliga parter GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, igenom dagens innehåll och upplägg.

09.15-09.50 Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
Sofia Andersson Szabo och Hans Österlind från Arbetsmiljöverket (AV) ger en grundläggande information om regelförnyelsen. Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades den 15 september. Presentationen inleds med en tidsplan för utvecklingsarbetet fram till att reglerna i den nya strukturen börjar gälla den 1 januari 2025. AV inleder med en kort bakgrund till regelförnyelsen och går sedan igenom regelförnyelsens tre delar:
Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur
Nuvarande regler är bearbetade och insorterade i 15 nya föreskriftshäften Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

• Digitalisering av reglerna
Hur man kommer att kunna söka och navigera bland föreskrifter och allmänna råd på av.se

• Kommunikation och stöd i arbetsmiljöarbetet
Hur Arbetsmiljöverket kommunicerar och arbetar med att utveckla stödjande material samlat på av.se.

09.50-09.55 Paus

09.55-10.30 Fortsättning Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

10.30-10.35 Paus

10.35-11.15 Hälsoeffekter och kopplingar till arbetsmiljön
Bengt Järvholm, senior professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/hållbar hälsa, Umeå universitet. Bengt är författare till kunskapssammanställningen ”Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige” och ger oss en kort sammanfattning av rapporten men även insikter i hur man genom förebyggande åtgärder kan påverka den arbetsrelaterade ohälsan.

11:15-11:20 Paus

11.20-11:50 Säkerhetskultur - ett nytt verktyg från Prevent
God säkerhetskultur är att ha gemensamma värderingar, attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats. Om vi tillsammans uppmärksammar och uppmuntrar säkra beteenden, så kommer det leda till att vi påverkar säkerhetskulturen i rätt riktning och gör den starkare. Åsa Samuelsson (TMF och Grafiska Företagen), tillsammans med Patrik Karlsson (GS), visar produkter och information om säkerhetskultur som nyligen har lanserats.

11:50-12:00 Avslutning/sammanfattning 
Grafiska Företagen och TMF avslutar och sammanfattar Säkerhetsdagen tillsammans med våra fackliga parter GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Anmäl dig till carina.gisler@tmf.se - senast den 13 november. Glöm inte att ange, namn, företag samt mejladress, eftersom vi kommer att skicka ut programmet och material till er innan eventet.

Säkerhetsdagen genomförs i samarbete med Grafiska Företagens arbetsmiljöråd (GMR*) och Trä- och möbelbranschens arbetsmiljö råd (TMA*). GMR och TMA är en partsgemensam sammanslutning där Grafiska Företagen/TMF tillsammans med arbetstagarorganisationerna GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, arbetar med att verka för en positiv utveckling av arbetsmiljön inom branschen samt att vara forum i arbetsmiljöfrågor.