7. Låt upphandlingen genomsyras av öppenhet och insyn

Foto: Mitab

Upphandlingar ska så långt som långt möjligt präglas av öppenhet och möjlighet till insyn. Sekretessbeläggning ska tillämpas restriktivt. En alltför utbredd sekretess gör det svårt för de deltagande företagen att i efterhand förstå på vilka grunder upphandlingen har genomförts. Utgångspunkten måste alltid vara att offentlighetsprincipen råder efter att tilldelningsbeslut har fattats och att anbud då är allmänna handlingar om det inte finns starkt vägande skäl för motsatsen.