Trä- och möbelindustrin

- källa: SCB, SNI 16.2 Träindustrin (exkl sågade trävaror) samt SNI 31. Möbelindustrin.

Trä- och möbelindustrin omfattar 6  041 företag
Av 6 041 företag är 1 813 1-50 anställda medan 117 stycken är företag med mer än 50 anställda. 4 111 är företag är enmansföretag utan anställda.
Diagrammet ovan visar fördelningen storlek företag enligt EU:s definitioner för storlek.

Den svenska trä- och möbelindustrin har 31 000 anställda.

Det totala produktionsvärdet för trä- och möbelindustrin är 73 miljarder kronor.

Sveriges export av trävaror och möbler var 30 miljarder kronor 2021 och 37 procent i andel av den totala produktionen (2020).

Sveriges import av trävaror och möbler uppgår till 41 miljarder kronor.

Trä-och möbelindustrin omsätter 77 miljarder kronor och har 31 000 anställda. 
Tabellen visar fördelningen för produktgrupperna inom trä-och möbelindustrin 2020.