Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari-augusti 2020 minskade med 3 procent till 6,2 miljarder kr jämfört med motsvarande period 2019. Medlemsföretagens leveranser i värde ökade med 13 procent till 5,4 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari -augusti 2020 jämfört med samma period 2019 ökade med en procent till 2 534 styckebyggda hus. Antal gruppbyggda småhus ökade med 10 procent till 1 270., medan antalet lägenheter i flerbostadshus minskade med 32 procent till 984 lägenheter. Antal fritidshus minskade med 18 procent till 117. Orderingången i värde för export var oförändrad med drygt 291 miljoner kr.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste tatistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 2 605 (2 503) under första halvåret 2020, en ökning med 4 procent jämfört med första halvåret 2019.

Se mer i filen Sökta bygglov - juni 2020 till höger.