Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari-maj 2020 ökade med 12 procent till 4,1 miljarder kr jämfört med samma period 2019. Medlemsföretagens leveranser i värde ökade med 16 procent till 3,7 miljarder kr.

Orderingången i antal minskade med 4 procent till 1 587 styckebyggda hus jämfört med 2019. Antal gruppbyggda småhus ökade med 12 procent till 854 hus medan antalet lägenheter i flerbostadshus var 857 lägenheter jämfört med 438 förra året, en ökning med 96 procent. Antal fritidshus minskade däremot med 29 procent till 72 hus under samma period.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken är för helåret 2019 och visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus minskade med 10 procent till 4 672 bygglov under helåret 2019 jämfört med 2018.

Se mer i filen Sökta bygglov - juli 2019 till höger.