Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari-augusti 2019 minskade med 18 procent till 6,4 miljarder kr jämfört med motsvarande period 2018. Medlemsföretagens leveranser i värde minskade med 16 procent till 4,8 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari–augusti 2019, jämfört med samma period 2018, minskade med 11 procent till 2 521 styckebyggda hus medan antal gruppbyggda småhus ökade med 14 procent till 1 158. Antal lägenheter i flerbostadshus ökade med 150 procent till 1 454 lägenheter. Orderingången i värde för export minskade med 10 procent till 291 miljoner kr. Januari–juni 2019 jämfört med 2018

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken är för hlalvåret 2019 och visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 2 503 (2 936), en minskning med 15 procent jämfört med första halvåret 2018.

Se mer i filen Sökta bygglov - juli 2019 till höger.