Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–maj 2019 minskade med 2 procent till 3,7 miljarder kr jämfört med samma period 2018. Medlemsföretagens leveranser i värde minskade med 18 procent till 3,2 miljarder kr.

Orderingången i antal minskade med 16 procent till 1 660 styckebyggda hus jämfört med 2018 medan antalet gruppbyggda småhus ökade med 4 procent till 765 hus. Orderingången för antal lägenheter i flerbostadshus ökade med 25 procent till 438 lägenheter. Orderingången för fritidshus ökade med 9 procent till 101 hus.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken är för helåren 2013-2018.

Se mer information i filen Byggfakta till höger.