Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången under januari-augusti var 7 miljarder kronor - en minskning med 30 procent jämfört med samma period 2021.

Orderingång januari – augusti 2022 jämfört med samma period 2021

  • Den totala orderingången i värde minskade med 30 procent till 7 miljarder kronor (10 miljarder kronor).
  • Orderingången för styckebyggda småhus i antal minskade med 42 procent till 2 553 hus (4 368).
  • Antal gruppbyggda småhus minskade med 23 procent till 1 138 hus (1 481).
  • Antal fritidshus minskade med 61 procent till 86 hus (221).
  • Den totala exporten för medlemsföretagen ökade med 14 procent till 662 miljoner kronor (581).

Källa: TMF:s marknadsrapport.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov - minskning med 42 procent

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 2 105 (3 636) under första halvåret 2022, en minskning med cirka 42 procent jämfört med första halvåret 2021.
Se mer i filen Sökta bygglov - juni 2022 till höger.