Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–december 2019 ökade med 20 procent till 10 miljarder kr jämfört med 2018. Medlemsföretagens leveranser i värde minskade med 12 procent till 7,7 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari-december 2019 jämfört med samma period 2018 minskade med 11 procent till 3 869 styckebyggda hus. Antal gruppbyggda småhus ökade med 29 procent till 1 868 medan antal lägenheter i flerbostadshus ökade med 126 procent till 2 241. Orderingången i värde för export minskade med 14 procent till 452 miljoner kr.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken är för helåret 2019 och visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus minskade med 10 procent till 4 672 bygglov under helåret 2019 jämfört med 2018.

Se mer i filen Sökta bygglov - juli 2019 till höger.