Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–oktober 2018 minskade med 14 procent till 7 miljarder kr jämfört med motsvarande period 2017. Medlemsföretagens leveranser i värde ökade med en procent till 7,4 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari–oktober 2018 jämfört med samma period 2017 minskade med 20 procent till 3 568 styckebyggda hus, medan antalet gruppbyggda småhus minskade med 22 procent till 1 302. Antal lägenheter i flerbostadshus ökade med 9 procent. 
Orderingången i värde för export ökade med 39 procent till 418 miljoner kr.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Sökta bygglov - juli 2018

Senaste statistiken är för halvåret 2018.

Se mer information i filen Byggfakta till höger.