Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–december 2018 minskade med 15 procent till 8,4 miljarder kr jämfört med 2017. Medlemsföretagens leveranser i värde var oförändrad med 8,7 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari–december 2018 jämfört med samma period 2017 minskade med 19 procent till 4 350 styckebyggda hus. Antal gruppbyggda småhus minskade med 24 procent till 1 453 medan antal lägenheter i flerbostadshus minskade med 3 procent.
Orderingången i värde för export ökade med 41 procent till 522 miljoner kr.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken är för helåren 2013-2018.

Se mer information i filen Byggfakta till höger.