Småhus

Foto: Hjältevadshus

Orderingång januari-december 2021 jämfört med samma period 2020:

  • Den totala orderingången i värde ökade med 34 procent till 14,4 miljarder kronor (10,7 miljarder kronor).
  • Orderingången för styckebyggda småhus i antal ökade med 35 procent till 5 985 hus (4 443 hus).
  • Antal gruppbyggda småhus ökade med 11 procent till 2 373 hus (2 142 hus).
  • Antal fritidshus ökade med 19 procent till 280 hus (236 hus).
  • Den totala exporten för medlemsföretagen ökade med 73 procent till 837,3 miljoner kronor (484,5 miljoner kronor).

Källa: TMF:s marknadsrapport.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov - ökning med 15 procent

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 6 047 lägenheter under 2021, (5 259 under 2020) - en ökning med 15 procent jämfört med förra året. 
Se mer i filen Sökta bygglov - dec 2021 till höger.