TMF:s verksamhet

Foto: PEN Interiör Bilder från Pen Interiör, www.pen.se.

TMF är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för medlemsföretagens tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med branschutveckling, arbetsgivarfrågor samt kompetensförsörjning.

TMF:s verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för deras tillväxt. Vi ska vara företagens självklara förstahandsval när det gäller att driva branschutveckling samt att hjälpa och företräda medlemmarna inom arbetsgivarfrågor och näringspolitik.

TMF:s vision

Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.

Branschutveckling

Branschutvecklingsverksamheten bedrivs inom ett antal bransch- och produktgrupper och fokuserar framför allt på områdena marknad, miljö & hållbarhet, nätverkande & utbildning, teknik, forskning & utveckling, produktion, näringspolitik samt internationellt samarbete. Det kan handla om mässarrangemang, remissarbete, temadagar, utveckling av standarder samt – inte minst – framtagande av marknadsdata och statistik.
Genom samverkan kan också branschernas intressen framföras med större tyngd; gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter, och de senaste åren har TMF:s näringspolitiska engagemang ökat. TMF är sedan länge en aktör under Almedalsveckan. TMF arbetar med en rad viktiga frågor för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och till dem bostadspolitiska frågor, offentlig upphandling, arbete för ett ökat träbyggande, industriell utveckling och en ökad export.

Arbetsgivarstöd

TMF:s arbetsgivardel bistår medlemsföretagen i frågor som rör relationen mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Den främsta uppgiften är att teckna kollektivavtal med våra fackliga parter – GS-facket, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Unionen – och TMF företräder även medlemsföretagen kostnadsfritt i rättstvister. Dessutom får företagen information om lagar och avtal inom t.ex lönesättning och personalärenden.
På olika sätt hjälper TMF också våra medlemsföretag att utveckla arbetsmiljön och att förebygga skador i träindustrin. Vår specialist på arbetsmiljöområdet bevakar medlemsföretagens intressen gentemot myndigheter, motparter och andra organisationer.

Kompetensförsörjning

Utbildning och kompetensutveckling är ett stort och viktigt område för TMF. Kompetensförsörjningen för svensk industri, inklusive trä- och möbelindustrin, står inför utmaningar framöver och för att våra företag ska kunna växa och rekrytera fler måste den svenska skolan bättre rusta eleverna att möta arbetslivet.
TMF vill göra det enklare för unga att välja till praktisk kompetens istället för att välja bort teoretisk kunskap, stärka yrkesutbildningen och låta branschen vara med och forma innehållet samt skapa fler platser i vuxenutbildningen med bättre anpassning till arbetslivet och industrins kompetensbehov.

Den enskilde medlemmen i fokus

Regionalt och centralt sätter vi den enskilde medlemmen i fokus och det finns en samlad expertkompetens för våra medlemsföretag. När det gäller arbetsgivarverksamheten hjälper vi till med rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal, förhandlingar, lönebildning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Inom branschutveckling kan det handla om byggregler, hållbarhetsarbete, leveransbestämmelser och standarder.
TMF har dessutom ett attraktivt kursutbud; bl a inom arbetsrätt, företagsledning, personalledning och arbetsmiljö, men även när det gäller nischade områden som ABM07, och märkningssystemet Möbelfakta. Kurserna arrangeras dels av TMF (samt medorganisationer), dels genom externa leverantörer.