Skarp kritik mot sanktionsavgifter

- rapport från Svenskt Näringsliv om ett system med brister

I rapporten ”Ett arbetsmiljöansvar utan gräns? – om ett sanktionssystem med brister och orimliga konsekvenser” riktas hård kritik mot det utvidgade systemet med sanktionsavgifter som infördes 2014 och dess effekter på tillämpningen. Systemet har inte nått upp till målsättningarna om enkelhet, tydlighet och förutsebarhet enligt Svenskt Näringsliv. - Vi har flera exempel på att systemet inte fungerar, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och en av rapportförfattarna. Även TMF: s arbetsmiljöexpert Rickard Lindberg upplever problem med dagens tillämpning.

Bland annat handlar det om att flera bestämmelser saknar tydlig koppling till hög risk, är svårtolkade och svåra att efterleva. De differentierade avgifterna har visat sig både orättvisa och orimliga och enligt rapporten är det väldigt svårt för en arbetsgivare att få en sanktionsavgift helt eller delvis nedsatt, något Anna Bergsten menar urholkar förtroendet för systemet.

Att systemet inte fungerar som det ska är något som TMF:s arbetsmiljöexpert Rickard Lindberg instämmer i och återkommande fått höra.

- Jag har haft ett flertal kontakter med våra medlemsföretag i frågan och alla säger samma sak. De berättar att de har tappat förtroendet för Arbetsmiljöverket och undrar om de får göra på det här viset. Jag delar företagens frustation när man vill göra rätt men ändå åker på kostnader de svårligen kan läsa sig till.

I rapporten skriver även Svenskt Näringsliv att idén bakom sanktionsavgiftssystemet är god men att det behövs en omfattande översyn och flera förändringar, bland annat vad gäller domstolarnas tillämpning när det gäller ansvarsfrågan då medarbetare bryter mot till exempel säkerhetsregler.

Rapporten finns att ladda ner på Svenskt Närlngslivs webbplats.
Ta även del av information om sanktionsavgifter på TMF:s webbplats (kräver medlemsinloggning)