"Många positiva inslag, men fler stora reformer behövs"

TMF:s vd om dagens regeringsförklaring

Sveriges nya regering och dess regeringsförklaring presenterades tidigare idag av statsminister Stefan Löfven. Flera nya statsråd tar plats medan andra statsråd lämnar regeringen och rollfördelningen förändras även mellan statsråden. TMF noterar en positiv förändring i att Per Bolund nu kommer att ansvara även för bostadsfrågorna. Att föra de bostadspolitiska frågorna närmare de finanspolitiska möjliggör en ökad samordning av många frågor inom dessa områden.

Läs kommentar från TMF:s vd David Johnsson, fokuserat på några av TMF:s näringspolitiska områden:

- Regeringsförklaringen innehåller flera intressanta reformer för TMF:s medlemmar. Friare hyressättning i nyproduktion är bra, men skulle behöva gälla även i befintligt bestånd för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. En sänkning av reavinstskatten skulle också bidra till detta.

- Lättnader i regelverket för strandnära byggande är positivt, men borde följas av regelförenklingar för byggande överlag. Exempelvis skulle ett förändrat bolånetak och stimulans till bosparande behövs för att fler unga ska kunna ta steget till ett eget boende.

- Ett förstärkt skydd av äganderätten till skogsmark är välkommet, men även det immaterialrättsliga ägandet behöver förstärkas. Upphovsrätt är en central del av äganderätten och Sverige har i en internationell jämförelse regler som närmast uppmuntrar till intrång.

- På miljöområdet syns flera positiva nyheter. En tydlig skatteväxling från arbete och företagande, till miljöskadlig verksamhet går i rätt riktning. En ökad betoning på träbyggande samt nya ambitioner ifråga om cirkulär och biobaserad ekonomi förstärker klimatarbetet.

- Arbetsmarknadslagstiftningen måste ses över och moderniseras genom en genomgripande reformering. Ambitionen att göra det lättare att anställa får inte tillåtas försvinna i utredning.

- Företagen har svårt att rekrytera arbetskraft, trots arbetslöshet. Många nyanlända i Sverige har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Förslaget om ett prov i svenska och grundläggande samhällskunskap för medborgarskap är därför viktiga steg för att tydliggöra vad som krävs för ett deltagande i svenskt samhällsliv och på svensk arbetsmarknad. Även etableringsanställningarna är en viktig pusselbit för ökad integration.

- Skolans problem kommer förhoppningsvis att hanteras mer beslutsamt och långsiktigt. Efter år av fallande studieresultat i svensk skola och reformer som inte nått ända fram är det glädjande att kunskap och kvalitet i undervisningen lyfts fram. Vi hoppas att detta innebär en tydlig kursförändring som kan leda till att svensk skola åter kan nå en position som krävs för ett höglöneland. Det är också viktigt med en förbättrad lärarutbildning samt att steg tas mot statligt huvudmannaskap av skolan. Vi förväntar oss att regeringen säkerställer att sådana reformer inte mals ned i den offentliga skolbyråkratin.

Läs mer

Sex nya ministrar tar plats i regeringen
Regeringsförklaringen den 21 januari 2019