”Det nya lagstadgade entreprenöransvaret är olyckligt och alltför omfattande”

Den 19 juni beslutade Riksdagen om nya lagbestämmelser angående entreprenöransvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. TMF ser problem med den nya lagstiftningen och har arbetat för att få in bestämmelser som begränsar skadeverkningarna.

- Det nya lagstadgade entreprenöransvaret är olyckligt och alltför omfattande. Det är ett stort ansvar som läggs på uppdragsgivaren och huvudentreprenören. Det är svårt att förutse hur kostsamt ansvaret kan bli och någon uttrycklig möjlighet att undgå ansvar finns inte, säger Bengt Johansson, chefsjurist på TMF.

- Det är därför viktigt att våra medlemsföretag redan nu ser över sina rutiner och system (avtalsmallar, befintliga avtal, rimliga kontrollåtgärder av underentreprenörer) för att undvika att en underentreprenör inte betalar sina löneskulder. Det finns även skäl att redan nu ta hjälp av advokatbyråer för att hitta sätt att avtalsmässigt innehålla betalning till dess underentreprenören visat att denne betalat sina lönefordringar.

De nya bestämmelserna innebär följande:

• En arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön av sin arbetsgivare ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenadkedjan.
• Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, dvs. den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. I andra hand ska huvudentreprenören (d.v.s. entreprenören högst upp i kedjan) ansvara.
• Ansvaret är strikt och det finns inga möjligheter att undgå entreprenöransvaret genom att t.ex. vidta erforderliga kontrollåtgärder.
• Entreprenöransvaret gäller såväl inhemska förhållanden som när utländska entreprenörer utstationerar arbetstagare till Sverige.
• Betalningsansvaret inträder sju helgfria vardagar efter det att entreprenören har fått en skriftlig underrättelse om lönefordran.
• Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren som inte betalar (regressrätt). Om det är huvudentreprenören som måste betala så har denne även regressrätt mot uppdragsgivaren.
• Det ska vara möjligt att reglera frågorna om entreprenöransvar i kollektivavtal och att tillämpa ett sådant kollektivavtal istället för det lagstadgade entreprenöransvaret.
• Den nya lagen traäder i kraft den 1 januari 2019.

Se nyhet från riksdagen

Frågor

Ta kontakt med Gustaf Edgren, bostadspolitisk talesperson, alt. Bengt Johansson, chefsjurist, på TMF för frågor angående. den nya lagstiftningen.