Kampanj för att öka kunskapen om diskriminering

Foto: Most Photos

Diskrimineringsombudsmannen, DO, genomför med start den här veckan en informationskampanj riktad till arbetsgivare. Syftet är att öka deras kännedom om bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder som trädde ikraft den 1 januari 2017. TMF har - tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer och fack inom industrin - tagit fram en handledning hur man bör hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen. Där finns bl a information om aktiva åtgärder.

Arbetsgivare har sedan ett år tillbaka ett större ansvar för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder och pågå kontinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. Arbetsgivare ska dessutom ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Läs mer om DO:s kampanj på do.se/aktivaatgarder.
Läs mer om Industrådets vägledning på följande sida.