Digital säkerhetsdag för chefer och skyddsombud

Med hjälp av effektiva metoder och säkerhetsrutiner går det att förebygga att olyckor inträffar och att skapa en bra arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen. Vi har ändrat upplägg på Säkerhetsdagen så att ni kan sitta tillsammans på hemmaplan via video och ta del av programmet.

Plötsligt har samhället förändrats och vi kommer att behöva skapa nya rutiner och arbetssätt. Det ställer moderna krav på kompetens och hur man ska jobba med det förebyggande arbetet - oavsett om det gäller på kontoret eller i produktionen.

Den här dagen är för dig som är ansvarig för säkerhetsarbetet på företaget och som jobbar med säkerhetsfrågor inom organisationen.

Kanske jobbar du som fabrikschef, produktionsansvarig, HR, skyddsombud eller facklig företrädare med fokus på säkerhetsfrågor. För att få ut det mesta av den här dagen rekommenderar vi att ansvarig chef tillsammans med skyddsombudet medverkar för att få en gemensam inspiration inför det fortsatta arbetet.

Många arbetsplatser har mycket snabbt gått från ett arbetsarrangemang till tre:

  • Traditionellt arbete på plats
  • Distansarbete
  • Hybridarbete (vissa dagar hemma, andra på arbetsplatsen)

Varje arbetsarrangemang har sina för- och nackdelar, vilka är viktiga att känna till för att kunna minimera de negativa effekterna och maximera de positiva hos medarbetarna. Att exempelvis effektivt leda någon på plats, respektive på distans, kräver delvis olika förhållningssätt.

Frågor som tas upp under dagen:

  • Hur påverkas medarbetarnas välbefinnande och prestation av distansarbete?
  • Hur ledera man bäst på distans?
  • Vad är viktigt att tänka på när man leder online-möten?
  • Vilka är tecknen på att någon inte mår bra i distansarbete?

Program

09.40 - 09.55 – Inledning, uppstart och genomgång av säkerhetsdagen.
TMF och Grafiska företagen tillsammans med våra fackliga parter GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna går igenom säkerhetsdagen.

10.00 - 10.45 – Prevent om utbildning av chefer och skyddsombud
Projektledarna Maria Ritzén och Lisa Rönnbäck berättar om BAM utbildningar och arbetsmiljö för chefer, som är några av Prevents utbildningar, och vilka olika möjligheter som idag finns för att ta del av dem. Vi kommer också att få lyssna till andra verktyg som främjar en god samverkan.

11.00 - 11.45 – Effektivt rapporteringssystem IA om säkerhet och hälsa
Lars-Gunnar Lindberg, Afa Försäkring berättar om ett kostnadsfritt och webbaserat verktyg som används som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Du kan använda IA för att rapportera och hantera händelser som exempelvis tillbud, olyckor och arbetssjukdomar men kan också använda det för riskanalyser och skyddsronder. I systemet kan du också enkelt få fram statistik till uppföljningsarbetet.

12.00 - 13.00 – LUNCH

13.00 - 14.45 – Ledarskap i det nya arbetslivet – vad är viktigt att tänka på nu?
Jens Näsström är arbetspsykolog och oberoende forskare och började våren 2020 att studera effekterna av distansarbete. Han har gjort ett stort antal djupintervjuer och enkätstudier i Sverige, Finland och Norge.

Dagen avslutas med frågor.

Anmälan

Anmäl dig till carina.gisler@tmf.se - senast den 14 maj.
Glöm inte att ange, namn, funktion och företag samt mailadress, då vi kommer att skicka ut programmet och material till er innan säkerhetsdagens början.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Trä- och möbelbranschens arbetsmiljöråd (TMA*). TMA är partsgemensam sammanslutning där TMF, tillsammans med arbetstagarorganisationerna GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, arbetar med att verka för en positiv utveckling av arbetsmiljön inom branschen samt vara forum för diskussion i arbetsmiljöfrågor.