Pandemilagen

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga covid-19 lagen, även kallad "pandemilagen", ikraft. Lagen ger regeringen behörighet att införa särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning och gäller till slutet av september 2021.

Lagen omfattar dock bara vissa verksamheter, bl a fritids- och kulturverksamheter, varuhus, butiker och serviceinrättningar och som är öppna för allmänheten. Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet ska vidta särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning. Mer specifikt vilka åtgärder som ska vidtas återfinns i myndighetsföreskrifter, t ex Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2021:2 gällande begränsning av antalet kunder eller besökare i bl a butiker, gym- och sportanläggningar. Föreskrifterna innebär att varje kund/besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. För närmare information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vår nuvarande bedömning är att merparten av våra medlemsföretag bedriver verksamheter som inte primärt påverkas av den nya regleringen. Men det kan naturligtvis finnas undantag och vissa verksamheter som befinner sig i "gränslandet". Vi vet t ex att en del medlemsföretag har en butik i anslutning till sin huvudsakliga verksamhet. Huruvida en sådan butik omfattas av den särskilda regleringen är ännu inte helt klarlagt. Det kan därför i dessa fall finnas anledning att titta närmare på de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten meddelat gällande bl a butiker. Om inte annat så kan föreskrifterna tjäna som en vägledning eftersom alla verksamheter så långt som möjligt ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Det är som alltid endast de ansvariga myndigheterna som kan ge definitiva svar på hur deras regelverk ska tolkas och tillämpas samt vilka verksamheter som i det specifika fallet omfattas. För närmare information hänvisas därför till respektive myndighets hemsida.

----------------------------------

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Proposition 2020/21:79
Förordning 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, HFLF-FS 2021:2