Ersättning till riskgrupper

Foto: Pixabay

Den 23 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag om en nionde ändringsbudget med anledning av Coronaviruset. Ändringsbudgeten omfattar bland annat ersättning till riskgrupper i form av tillfälligt utvidgad rätt till: • sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån • tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

vstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, ska ha rätt till förebyggande sjukpenning. Syftet med regleringen är att bidra till ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i sjukdomen covid-19. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.
Denna tillfälliga förordningsändring träder i kraft den 1 juli 2020 och gälla till utgången av september 2020.

För att undvika att vissa barn, som nyligen har varit allvarligt sjuka, riskerar att smittas av det nya coronaviruset införs även en tillfälligt möjlighet till föräldrapenning. Regleringen syftar till att skydda dessa barn. Ersättningen föreslås lämnas under 90 dagar. Regleringen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till utgången av september 2020.