Corona och arbetsmiljöansvaret - inkl. dokument för riskbedömning

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, och med nu rådande läge kan det vara nödvändigt att göra ett flertal olika överväganden. I fråga om Coronavirusets framfart behövs åtgärder för att begränsa smittspridningen och minska riskerna.

Uppdtaterad 2020-03-18

Här får du som arbetsgivare tips och råd om vilka åtgärder du kan behöva vidta med anledning av coronaviruset utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Många frågor är fortfarande oklara, varför fler riktlinjer och förhållningssätt förväntas tillkomma i takt med den fortsatta spridningen i samhället.
Tänk på att den här texten inte ger några medicinska råd.
Medicinska råd och information finns på 1177.se och på folkhalsomyndigheten.se.

Ansvar enligt arbetsmiljölagen

Som arbetsgivare ska du enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det här läget innebär det att du måste göra en bedömning av riskerna på arbetsplatsen, vilket även innefattar risken för smitta och smittspridning. I fråga om coronaviruset kan det bland annat innefatta att hålla sig informerad om risker, exempelvis i fråga om smittspridning och symptom. Du behöver också utreda vilka skyddsåtgärder som kan vara aktuella att vidta.

Något förenklat kan det sägas vara traditionellt arbetsmiljöarbete som gäller även i fråga om hanteringen av coronaviruset. Gör en riskbedömning och informera dina medarbetare.
Följ Arbetsmiljöverkets information med anledning av Coronaviruset på av.se.

Håll dig informerad

Håll dig informerad och uppdaterad om coronavirusets utbredning och de risker den medför. Följ de rekommendationer och riktlinjer som finns. Folkhälsomyndigheten och myndigheter bevakar noggrant utvecklingen.
krisinformation.se samlar svenska myndigheter aktuell information.

Du behöver anpassa de råd och riktlinjer som finns till din egen verksamhet. En del i riskbedömningen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att alltid vara informerad, så att lämpliga åtgärder kan vidtas i tid.

Minska riskerna för smittspridning

Riskerna att drabbas av coronaviruset kan minskas. Se till att städa ordentligt på arbetsplatsen och att värna om de medarbetare som av olika orsaker är mer känsliga för infektioner och sjukdomar. Städning minskar risken för mängden smuts och mikroorganismer och tillsammans med ytdesinfektion är det ett effektivt sätt att förebyggande smittspridning. Vikten av en god handhygien kan inte nog understrykas. Säkerställ att alla medarbetare har kännedom om vilka hygienråd som gäller och medarbetare med symptom ska uppmanas att inte komma till arbetsplatsen.
Aktuell kunskap finns på folkhalsomyndigheten.se och på ecdc.europa.eu.

 • Fortsätt uppmana till att ta personligt ansvar med god hygien.
 • Uppmana till att vidta försiktighetsåtgärder även på fritiden med vilka man träffar för att därigenom minska risken för exponering, det gäller både för egen del men också att inte riskera att utsätta andra.
 • Avråd till resor och i synnerhet utlandsresor även om de inte är till drabbade länder eftersom det kan medföra en oro på arbetsplatsen.
 • Öka frekvensen på den allmänna städningen och se över vilka ytor som städas, fokuseras gärna på ytor som vi kommer i kontakt med.
 • Komplettera städning med ytdesinfektion på handtag, ledstänger och knappar mm som många rör vid.
 • Uppmana medarbetare att själva hjälpa till med rengöring och ytdesinfektion vid sina arbetsplatser och maskiner de jobbar med. Då har de också kontroll, dessutom kan de sina egna maskiner så att ingen farlig situation uppstår.

Är någon medarbetare smittad?

Om den smittade medarbetaren har befunnit sig på arbetsplatsen är risken stor för att fler medarbetare kommer att bli det. Smittskyddet i regionen är ansvarig när det gäller att utfärda förhållningsregler för den smittade.

Revidera riskbedömningen utifrån den nya situationen. Överväg om några och i så fall vilka medarbetare kan ha utsatts för smitta. Var särskilt uppmärksam på medarbetare i de s k riskgrupperna.

Informera medarbetarna om vad som gäller

Du behöver informera medarbetarna om vad som gäller. Det gäller dels om att minska riskerna för smittspridning, dels om vilka åtgärder som medarbetarna själva kan behöva vidta. Du bör informera dina medarbetare om att de ska vara uppmärksamma på om de kan ha smittats, Sådan händelse ska förstås också meddelas till dig som arbetsgivare. De vanligaste symptomen på coronaviruset är feber, hosta och andningssvårigheter.

Om du uppmanar någon av dina medarbetare att stanna hemma behöver du tänka på att lön ändå utgår. Om personen i fråga har nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom ska sjuklön utgå. Om personen däremot är smittad men ändå har förmågan att arbeta är det möjligt att få så kallad smittbärarpenning av Försäkringskassan.

Har dina medarbetare varit i riskområden?

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du har ett ansvar för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Detta kan innebära att du i vissa fall måste ställa frågor till dina medarbetare som kan uppfattas som känsliga eller integritetskänsliga. Det kan vara nödvändigt att fråga dina medarbetare om de och/eller deras anhöriga varit i ett område som är särskilt utsatt alternativt varit i kontakt med personer som varit det. I sådana fall är det viktigt att vara vaksam på symptomen som är hosta, andningssvårigheter och feber.

Distansarbete

Utifrån den bedömning du har gjort enligt föregående punkter i den här texten kan en lämplig åtgärd vara att uppmana medarbetare att jobba hemifrån.

Karenstiden/inkubationstiden för coronaviruset beräknas vara upp till 14 dagar, vilket innebär att det kan vara klokt att jobba hemifrån åtminstone i 14 dagar efter potentiellt smittotillfälle. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även för medarbetare som arbetar hemifrån och kan behöva vidta åtgärder i proportion med hur länge distansarbete kan beräknas pågå.

Tjänsteresor och strukturerna för möten

Överväg i vilken utsträckning tjänsteresor och övriga möten behöver genomföras rent fysiskt. Det mesta kan skötas digitalt idag, och modern teknik kan ersätta många tjänsteresor och möten. På detta sätt är det möjligt att minska riskerna för potentiell smittspridning. Det kan vara klokt att upprätta en policy om tjänsteresor, så att alla vet vad som gäller inom företaget.

Upprätta rutiner för krishantering

Om situationen med coronaviruset allvarligt förvärras kan det finnas skäl att se över hur företaget ska skydda nyckelpersoner samt säkerställa fortsatt drift av verksamheten. Det är exempelvis viktigt att hålla koll på var personalen befinner sig. Här är exempel på åtgärder som kan behöva vidtas, beroende på hur din organisation ser ut.

 • Säkerställ att du alltid vet var din personal befinner sig.
 • Utse en ansvarig person som håller koll på händelseutvecklingen och som kan fungera som kontaktperson för dina medarbetare.
 • Se till att kommunikationen med dina medarbetare fungerar väl. Säkerställ att dina medarbetare alltid vet vad som gäller, exempelvis i fråga om smittspridning och förhållningssätt på arbetsplatsen.
 • Identifiera nyckelpersoner och nyckelfunktioner, så att särskilt viktiga delar av företaget alltid fungerar.
 • Upprätta en plan för vad som gäller vid temporär nedstängning eller andra stora driftstörningar.
 • Se över försäkringsskydd, såväl vad gäller omfattning som nivån på ersättning.
 • Granska dina avtal, så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för det fall verksamheten störs eller tillfälligt behöver upphöra.