Rekrytering

Rekrytering

Rekryteringsbiten är ett viktigt område för trä- och möbelindustrin, och det kommer att få ett allt större fokus de kommande åren eftersom Sverige står inför de största pensionsavgångarna någonsin. TMF:s rekryteringsenkäter pekar också mot ett stort behov av anställda med hög akademisk utbildning.

Företagen går stärkta ur pandemin - fortsatt expansion ökar behovet av utbildad arbetskraft

I TMF:s årliga undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov framgår en något lägre rekrytering av utbildad arbetskraft med anledning av pandemin Covid-19. Trots begränsande rekommendationer och restriktioner har dock företagen klarat sig bra, och under 2020 har cirka 3 400 personer anställts inom branschen, vilket endast är ett par procentenheter lägre än föregående år. Företagen inom trä- och möbelindustrin är också optimistiska inför framtiden.

Enligt en samlad bedömning förväntas branschen behöva fylla cirka 2 500 vakanser det kommande året, vilket är något fler jämfört med 2020. Något som förstärker det försiktigt optimistiska läget är företagens utökade verksamhet samt behovet av nya tjänster som kommer att öka kraftigt över en 1-3-årsperiod.

Stor efterfrågan i Småland, Västra Götaland och östra Skåne
Branschen upplever dock fortfarande svårigheter med att rekrytera och hitta personal med rätt yrkeserfarenhet och hög kompetens. Andra orsaker som utmanar rekryteringen är att hitta personal med rätt engagemang, rätt utbildning samt att geografin försvårar rekryteringsmöjligheterna. Efterfrågan på arbetskraft gäller särskilt Smålandslänen, Västra Götaland och östra Skåne.

I undersökningen framkommer det också att fler är nöjda och ställer sig positiva till utbudet av utbildningar än tidigare. TMF har länge jobbat för att kommuner ska starta fler utbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolor runtom i landet, något som välkomnas av de företag som idag befinner sig i en expansiv fas. I en tid där unga oroar sig inför framtiden och främst gällande arbetsmarknaden, så visar trä- och möbelbranschen att det finns stora framtidsmöjligheter för unga trots ett år av ovisshet.

TMF:s Rekryteringsrapport tas fram av Prognoscentret och publiceras en gång per år.

Praktikant-tips för ditt företag

Öka intresset för trä- och möbelindustrin med TMF:s guide till STUDIEBESÖK, PRAO & PRAKTIK

Pensionsavgångarna inom trä- och möbelindustrin ökar samtidigt som det finns få nyutexaminerade att anställa. Genom att erbjuda grundskoleelever praktisk arbetslivsorientering (prao) eller gymnasieelever arbetsplatsförlagt lärande (AP) bidrar du till industrin och ditt företags framtid.

Syftet med den här guiden är att underlätta samarbetet med skolan så att fler elever kommer ut på arbetsplatser under skoltiden. Det hjälper i sin tur elevernas studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Förhoppningsvis gör det också era framtida rekryteringar enklare.

Genom studiebesök har du en utmärkt chans att marknadsföra ditt företag, att möta framtida medarbetare och kunder och att ge en positiv bild av trä- och möbelindustrin.

Till höger finns en nedladdningsbar guide med tips & råd.