MT74

- prisindex för monteringsfärdiga trähus

Senast publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för september 2022 - har beräknats till 1223,3 (jan 1974=100). Detta innebär en ökning med 0,8 % jämfört med augusti 2022 och en ökning med 11,5 % jämfört med september 2021.

Prisindex för monteringsfärdiga trähus - MT 74

Prisindex för monteringsfärdiga trähus MT 74 beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT 74 beräknas i anslutning till SCB:s producentprisindex (PPI) och baseras på listpriser, inkl transportkostnader till byggnadsplats. Mervärdesskatt ingår inte. Ett antal företag lämnar månatligen uppgift om ökning av listpriser på hustyper som valts ut enligt en standardiserad metod. Ingen hänsyn tas till lämnade rabatter. Ett sammanvägt index med hänsyn till respektive företags marknadsandel räknas fram.

Index MT 74 är avsett att utnyttjas för indexreglering av priset vid försäljning av monteringsfärdiga trähus och företagen kan själva välja om de vill indexreglera priset.

Det slutliga priset beräknas enligt följande formel;
Slutpris :
Avtalat pris x leveransmånadens index
_______________________________

Basmånadens index

Avtalat pris gäller om leverans sker inom 8 månader från kontraktsdatum (fastprisperioden)
Sker leverans efter denna period ska avtalat pris regleras enligt följande; Om MT 74 utvisar ett förändrat prisläge skall det avtalade priset höjas eller sänkas i motsvarande mån. Basmånad är den månad när fastprisperioden utgår (sista månaden i fastprisperioden) och slutmånad den månad när stomleverans sker. Det framräknade slutpriset skall dock ej överstiga det pris som säljaren tillämpar för produkten på leveransdagen.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.