Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antalet producerade och levererade dörrar minskade med 10 procent till 715 504 (796 997) dörrar under första halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. Omsättningen var 1 192 (1 106) miljoner kronor - en ökning med 8 procent - medan exporten minskade med 25 procent till 281 184 dörrar (372 611) och 39 procent i andel av den totala dörrproduktionen.

I slutet av juni 2022 var 1 122 anställda, en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period 2021.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex
- svagare utveckling för träprodukter under andra kvartalet

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under andra kvartalet 2022. Träprodukter är den kategori som under de senaste två åren utvecklats starkast. Under årets andra kvartal blev utvecklingen svagare än i Byggmaterialindex totalt och uppgick till strax över 1 procent.

- Försäljningsutvecklingen av träprodukter har varit mycket stark under de senaste två åren. Renoveringar och byggprojekt skapade efterfrågan under pandemin, samtidigt som det under 2021 rådde störningar i utbud och leveranser av produkterna, inte minst träprodukter. Under årets andra kvartal är det träprodukter kopplade till utomhusprojekt som backar mest, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

- Prisutvecklingen indikerar tydligt att den prisjusterade försäljningsutvecklingen varit negativ under det senaste kvartalet, vilket betyder att försäljningsvolymen minskat. Det syns nu även tydligt inom proffssegmentet som växte med 17 procent under andra kvartalet mätt i löpande priser. Lägg därtill ett högre ränteläge som minskar investeringsviljan för både nya och planerade projekt under hösten.