TMF:s handlingsplan i samband med Corona

"Förhindra en kris för svensk trä- och möbelindustri"

Foto: Edsbyverken

Läs mer om TMF:s föreslagna åtgärder för en fungerande bostadsmarknad med bibehållen nyproduktion samt krisåtgärder för en bibehållen trä- och möbelindustri.

Trä- och Möbelföretagen (TMF) företräder cirka 700 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter omkring 30 000 anställda inom den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. Coronakrisen pressar våra medlemsföretag hårt. Vi ser nu en påtaglig risk för att den akuta krisen leder över till en kris på bostadsmarknaden och en utslagning av småhustillverkning och trä- och möbelindustri.

Redan under förra året var våra småhustillverkare pressade. Det påbörjades 10 procent färre bostäder under 2019 jämfört med 2018 och antalet bygglov minskade. Att dagens kris kommer att leda till arbetslöshet och ökad ekonomisk osäkerhet hos många hushåll står redan klart. Erfarenhetsmässigt vet vi att detta är faktorer som leder till sjunkande efterfrågan på bostadsmarknaden, i det befintliga beståndet men i än högre grad i nyproduktionen. Vi befarar ett kraftigt fall i efterfrågan på nya småhus. Detta kommer att påverka hela bostadsmarknaden negativt under många år och det riskerar att leda till en utslagning av småhustillverkare och därmed stigande bostadspriser.

Samtidigt drabbas den träförädlande industrin av att renoveringar och inredningsarbeten minskar. Den svenska möbelindustrin är redan hårt drabbad under Coronapandemin och räknar med en minskad orderingång på 30–40 procent. Detta som en konsekvens av den ansträngda situationen för restaurang, detaljhandel och hotellnäringen i kombination med att efterfrågan från viktiga exportländer som Tyskland och Norge upphört.

De åtgärder som regeringen hittills infört i form av stöd för korttidspermitteringar och minskade arbetsgivaravgifter är välbehövda. Men utan ytterligare insatser riskeras en storskalig utslagning av livskraftiga företag och arbetstillfällen på de mindre orter där dessa företag ofta har sin produktion. För industrin på landsbygden slår varsel extra hårt mot näringen. Branschen har erfarenhet av när efterfrågan återigen ökar så har kompetensen valt att flytta. Detta då de ofta utgör en av de största arbetsgivarna på orten samt att snarlika arbetsmöjligheter inte finns i närområdet. För en fortsatt livskraftig trähus- och möbelindustri önskar TMF därför att nedanstående punkter hanteras skyndsamt.

Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad med bibehållen nyproduktion

  • Påskynda utredningarna och reformerna gällande riksintressen och strandskydd i syfte att tillgängliggöra mer byggbar mark. Det är sedan länge väl känt att dessa regleringar minskar tillgången på byggbar mark vilket driver upp kostnaderna för och håller nere utbudet av nyproducerade bostäder. På många platser är det inte lämpligt, att bygga storskaligt, men småhus bör prövas specifikt som alternativ.
  • Ta bort det andra amorteringskravet permanent. Ett år med tillfälliga lättnader i amorteringskrav bidrar inte till de långsiktiga regler som branschen behöver och kommer inte ge osäkra hushåll den säkerhet de behöver för att satsa på ett nytt boende. Vidare så räknar bankerna fortfarande in det andra amorteringskravet i kalkylen då det för tillfället enbart är en tillfällig lättnad. I den lågkonjunktur vi nu har framför oss måste vi göra allt för att upprätthålla höga nivåer på nyproduktionen, byggbar detaljplanelagd mark och en god efterfrågan. Att permanent ta bort det andra amorteringskravet ökar således även hushållens köpkraft och därmed konsumtion.
  • Minska kontantinsatskravet från 15 till 10 procent. Vid en sådan åtgärd möjliggörs det första bostadsköpet för flertalet personer vilket bidrar till en stabilare bostadsmarknad och en stabiliserad efterfrågan som medför fortsatt nyproduktion. En minskad kontantinsats skulle även bidra till ett lägre sparande och ökad konsumtion inom stora grupper i samhället.
  • Förstärk resurserna till lantmäteriet för att minska handläggningstiderna, i dagsläget ligger handläggningstid på klyvning av tomt på 18 månader vilket är ohållbart och hämmar den ekonomiska utvecklingen.

Krisåtgärder för en bibehållen trä- och möbelindustri

  • Höj ROT-avdraget till 50 procent för att stimulera renoveringar och ombyggnationer.
  • Tidigarelägg reparationer och upprustning av statligt ägda lokaler och fastigheter. Flertalet företag är direkt beroende av beställningar från offentliga sektorn. Därför är det av stor vikt att annonserade och direktupphandlingar inte avbryts utan tidigareläggs och påskyndas.
  • Återinför stöd till renovering och energieffektivisering i linje med rekommendationer i RIR 2019:25.
  • Efter avslutad remissrunda beträffande SOU: 2019:68 bör beslut och laga kraft ske skyndsamt gällande ombyggnad i plan- och bygglagen. Dagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav måste implementeras i hela byggnaden även när endast en del byggs om. Detta bidrar till att renoveringar och energieffektiviseringar uteblir.

David Johnsson
vd Trä-och möbelföretagen