Synergier och Målkonflikter

Det är viktigt att uppmärksamma att målen i Agenda 2030 är odelbara och integrerade och att det kan finnas både synergier och målkonflikter mellan målen. Detta illustreras i den så kallade "Bröllopstårtan" som forskare har tagit fram. Denna modell visar vikten av att säkerställa uppfyllnad av de mål som har en koppling till de ekologiska processerna, det vill säga säkerställa en ekologiskt hållbar utveckling för att det ska vara möjligt att nå övriga mål som rör en social och ekonomiskt hållbar utveckling. 

I målarbetet är det viktigt att i möjligaste mån arbeta holistiskt för att synliggöra sambanden mellan en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Även möjligheter attmaximera positiva effekter och områden där risker finns för att påverka andra mål negativt bör identifieras.


Exempel på Synergieffekter

Ett exempel på synergieffekt kan vara att samband med arbetet för att nå delmålen under mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) också tänka på att insatserna tydligt kan förstärka arbetet med mål 3 (hälsa och välbefinnande) och mål 13 (klimatförändringar). Både produktionspersonal och klimatet kommer nämligen att gynnas av minskade utsläpp, renare produktionsprocesser och minskat avfall. Även arbetet med mål 9 (innovationer och infrastruktur), kan komma att förstärka arbetet med implementering av nya tekniker inom ramen för mål 12. Ett exempel på en målkonflikt vid arbete med mål 12 är att användning av nya eller olika material- och energiinsatser kan påverka hälsan negativt om de är skadliga och därmed ha en negativ inverkan på uppfyllnad av mål 3 (hälsa och välbefinnande).