Substantiating Green Claims

- Svenskt Näringslivs kommentar till EU-kommissionen

Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens ambition att företag ska kunna styrka miljöpåståenden med hjälp av harmoniserade och standardiserade metoder.

Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att det råder ett överflöd av olika typer av miljöinformation för produkter, vilket försvårar för kunder att välja rätt. Bristande harmonisering utgör samtidigt ett hinder på den inre marknaden. Floran av miljöinformation som bygger på olika metoder riskerar också att undergräva förtroendet för den miljöinformation som kommuniceras. Olika nationella system inom EU medför också att företag som arbetar på den europeiska markna-den kan behöva registrera sig i ett stort antal system i olika länder. Detta är administrativt betungande och kostnadsdrivande till begränsad miljönytta.

Svenskt Näringslivs syn på Substantiating Green Claims