Mål 8 för TMF och medlemsföretag

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 8.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  • 3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

  • 3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

TMF

Detta mål har flera delmål som har bedömts som högst relevanta för TMF. Som branschorganisation med ett flertal medlemsföretag som fortsatt har arbetsintensiva produktionsmetoder, finns möjligheter att genom omvärldsbevakning och deltagande i nationella och internationella forum sprida kunskap för att bidra till effektivisering och integrering av ny hållbar teknik, exempelvis genom automation och digitalisering. I takt med att teknisk uppgradering kan ske, där så är relevant, kan TMF stötta företagen i att skapa en bättre arbetsmiljö och samtidigt verka för konkurrenskraftiga kollektivavtal.

Samtidigt som den tekniska utvecklingen pågår har TMF även möjligheter att påverka industrin i riktning mot ökad cirkuläritet genom att bygga och förmedla kunskap om sådana lösningar i syfte att underlätta för medlemsföretagen att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller. TMF kan agera inom ramen för FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion: "United Nation's 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production" (10YFP). TMF kan erbjuda kontaktytor och mötesplatser för att samla medlemsföretagen och andra intressenter kring ramverks riktlinjer och därmed sprida information och öka kunskap om hållbar produktion och konsumtion.

Vidare är TMF, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, delägare i märkningssystemet Möbelfakta som utöver krav på kvalitet och miljö även ställer långt gående krav på socialt ansvarstagande och anständiga arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Medlemsföretag

Utifrån frågan att bidra till att skapa anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt, kan medlemsföretagen gå i bräschen för att "social dumping" inte ska tillåtas vara en konkurrensfördel i branschens underleverantörsled och i produktionsled globalt, exempelvis inom ramen för Möbelfakta eller genom att upprätta egna uppförandekoder.

De kan göra detta genom att själva bidra till att skapa arbetstillfällen med bra villkor i den egna verksamheten och genom att ställa krav på socialt ansvarstagande i leverantörskedjorna. Utöver det har medlemsföretagen stora möjligheter att bidra till att den svenska industrin ligger i framkant gällande integrering av ny teknik, innovativa produktionsmetoder och cirkulära affärsmodeller för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.