Mål 9 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Beroende av bransch har flera av TMF:s medlemsföretag stora möjligheter att sträva mot att utveckla innovativa industriella processer med slutna materialflöden för att i mesta möjliga mån eliminera spill och avfall. Genom samverkan med TMF och därigenom integrering av den senaste forskningen på området kan sådana processer vara en starkt bidragande faktor till att behålla svensk industris konkurrens- och innovationskraft. Utifrån ett värdekedjeperspektiv bör och kan företagen även bidra genom att arbeta med leverantörerna för förbättrad resurs- och energieffektivitet.