Mål 5 - Jämställdhet

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

  • 5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

  • 5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt. 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.