Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

I en relativt tung bransch där manuellt arbete fortsatt förekommer i stor utsträckning har branscherna ett ansvar för att se till att de anställda har goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Detta hänger tätt samman med att man även bör se till att tillämpa försiktighetsprincipen i fråga om användning av potentiellt skadliga kemikalier och ha goda säkerhetsrutiner för sina produktionsprocesser. Som företag har man även stort ansvar för att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön och inom ramen för det implementera strukturer för att fånga upp eventuella problem på arbetsplatsen. Slutligen har man som enskilt företag även ett ansvar för att säkerställa att de produkter eller material som köpts in har tillverkats i en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan och bör hanteras genom ett systematiskt arbetssätt för att ställa krav på socialt ansvarstagande och följa upp dessa på ett ändamålsenligt och relevant sätt.