Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

För medlemsföretagen innebär TMF:s branschsamarbeten ett ypperligt tillfälle att knyta
kontakter, dra nytta av olika nätverk, och - inte minst - få möjlighet till kompetensutveckling.
Några av TMF:s större produktgrupper har branschgruppsmöten och därutöver anordnas
det regelbundet seminarier och olika temadagar (med teman som berör många av branschföretagen
såsom exempelvis ytbehandling, automation, robotisering eller digitalisering). På
branschdagsfronten handlar det framförallt om de årliga eventen Trähusdagarna respektive
Möbeldagen - givna mötesplatser för att träffa branschkollegor samt hämta inspiration och
kunskap.