2. Avskogning

Den globala avverkningen och förändrad markanvändningen har stor negativ inverkan på ekosystemen och påverkar klimatet negativt. På planeten jorden finns det cirka 3 000 miljarder träd.

Varje år avverkas cirka 15 miljarder träd men endast fem miljarder återplanteras. Motsvarande cirka 192 000 km2 skog försvinner årligen. Sedan civilisationens uppkomst har cirka 46 procent av skogsbeståndet försvunnit.

Avverkning av skog

Avverkning av skog och förändrad markanvändning innebär stora utsläpp av växthusgaser. Uppskattningar ger vid handen att uppemot 12–15 procent av utsläppen av växthusgaser till atmosfären kan hänföras till just förändrad markanvändning. Detta innebär att den globala avskogningen orsakar 6–7 gånger mer utsläpp av växthusgaser än allt kommersiellt flyg tillsammans.

Även om avskogning i vissa delar av världen som Afrika, Asien, Australien och Sydamerika utgör stora problem, ökar skogsbeståndet på andra platser, som i Kina och Indien. Detta kan med viss sannolikhet hänföras till dels ökad halt koldioxid i atmosfären, dels aktiv skogsplantering i främst Kina, men även i Indien . Samtidigt visar andra studier att världens tropiska skogar successivt har förlorat uppemot en tredjedel av sin förmåga att ta upp koldioxid. Det finns risk för att denna förmåga kan försvinna helt då dessa "jordens lungor" redan inom 40 år kan börja avge koldioxid i stället för syre när allt större delar av skogen förmultnar eller bränns upp och ersätts av savann. Samtidigt menar IPCC att även skogarna på norra halvklotet kan förlora förmågan att absorbera koldioxid när andra livsnödvändigheter för träden, som vatten och näringsämnen, inte längre räcker till.

Ansvarfullt skogsbruk

Att åstadkomma ett ansvarsfullt skogsbruk globalt är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Enligt en studie publicerad i tidskriften Science har den tekniska högskolan ETH i Zürich undersökt de positiva effekterna på klimatet som ökad beskogning skulle kunna ha. Genom att studera bland annat satellitdata, har de kommit fram till att det totala skogsbeståndet utgör cirka 2,8 miljarder hektar.

Samtidigt uppskattar studien att planeten skulle kunna härbärgera totalt 4,4 miljarder hektar skog, det vill säga en potential på ytterligare 1,6 miljarder hektar. Av dessa skulle omkring 0,9 miljarder hektar vara lämpliga för att faktiskt återplantera, med hänsyn tagen till människans behov av ytterligare mark för exempelvis byggnation eller livsmedelsproduktion. 0,9 miljarder hektar nyplanterad skog har potential att binda uppemot 1 100 miljarder ton koldioxid vilket utgör nära två tredjedelar av all växthusgas som mänskligheten hittills har släppt ut i atmosfären.

Tillväxten i de svenska skogarna är större än avverkningen. Samtidigt som det globala skogsbruket är problematiskt, visar Sverige att det går att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk där man kombinerar uttag av trä som förnyelsebar råvara med omfattande återplantering av skog.

Enligt Riksskogstaxeringen avverkas drygt 80 miljoner kubik i Sverige varje år samtidigt som tillväxten är mer än 120 miljoner kubik. Detta innebär att det totala skogsförrådet i Sverige ökar med närmare 40 miljoner kubik varje år. De senaste 100 åren har mängden skog fördubblats i Sverige tack vare utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk. Minst två träd planteras för varje träd som skördas. Sammantaget utgör trä en av de absolut viktigaste råvarorna för trä- och möbelindustrin. Därför måste branschen säkerställa att den råvara som används härrör från spårbara källor och ansvarsfullt brukade skogar.