5. Socialt ansvarstagande

Den sociala dimensionen är viktig för hållbar utveckling. Många människor i världen får inte sina grundläggande sociala behov tillfredsställda. Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar präglade av låga löner och med begränsad tillgång till såväl socialförsäkringar som utbildning.

Under de kommande 20 åren förväntas dessutom den globala arbetskraften öka med ytterligare 800 miljoner människor. Det kommer att krävas stora insatser för att skapa nya arbetstillfällen som är hållbara för både människor och för miljö.

För att lyckas uppfylla målet om att avskaffa extrem fattigdom i världen, krävs goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap för att skapa ekonomisk tillväxt för hela samhället. Det är avgörande att företagen får tillgång till nationella, regionala och globala marknader. Internationell handel och samverkan är självklart viktiga för utländska investeringar och tillgång till kapital som bidrar till jobbskapande, innovation och tekniköverföring.

Arbetet med socialt ansvarstagande, där anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter säkerställs, är grundläggande för att positiva effekter av internationell handel och globala marknader ska realiseras för alla. Arbets­tagarnas intressen och rättigheter måste tillvaratas där modernt slaveri, människohandel och barnarbete inte kan accepteras i någon form och måste motarbetas. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar eko­nomisk tillväxt, är positivt för de enskilda arbetstagarna och minskar risken för osund konkurrens på olika villkor.

Det är av vikt att i hela leverantörskedjan säkra personalens arbetsmiljö, att erbjuda bra arbetsvillkor och att respektera lokala förordningar gällande yttre och inre miljö. Att säkerställa goda sociala villkor är emellertid kostnadsdrivande. De aktörer och företag som inte är beredda att ta detta ansvar, kommer att konkurrera på osunda villkor då deras produkter prismässigt blir mer konkurrenskraftiga.

Att ställa sociala krav och ta ansvar för produktionens påverkan på människor är även viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta gäller i synnerhet långt bort i leverantörskedjan där riskerna för att produktion sker i strid med mänskliga rättigheter, i en skadlig arbetsmiljö och där förekomst av korruption är mer omfattande. Ur TMF:s och medlemsföretagens perspektiv kan sociala aspekter även handla om att arbeta med frågor gällande framtida kompetensförsörjning, utveckling mot en mer jämställd industri samt verka för att stävja sociala klyftor och bostadsbrist. Sammantaget kräver dessa utmaningar ett stort mått av samverkan och tillgång till information, digitalt och fysiskt, mellan olika aktörer för att kunna adresseras. Här har TMF en viktig roll att spela. Det är viktigt att trä- och möbelindustrin tar hänsyn till sociala aspekter i hela värdekedjan genom att ställa och följa upp relevanta, grundläggande, krav inom den egna verksamheten och i leverantörskedjan.