5.0 Utformning av badrum

Foto: INR

Vid utformning av badrum finns föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR, att följa. Här finns också tillhörande allmänna råd. Föreskrifter är regler som ska följas, medan ett allmänt råd inte är bindande.

Ett allmänt råd ger förslag på hur något kan eller bör utföras för att uppfylla regeln. Nedanstående utdrag ur BBR är föreskrifter och allmänna råd man har att förhålla sig till vid utformninga av badrum. Då dessa krav är funktionsbaserade och inte beskrivna i detalj finns utrymme för hur kraven skall tolkas. En väsentlig del av dessa krav finns tolkade i den svenska standarden SS 914221 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått.

UTDRAG UR BBR
Föreskrift 3:22
Allmänt om utformning av bostäder
Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga användning. Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.
I bostaden ska finnas:
a) minst ett rum för personhygien
b) inredning och utrustning för personhygien
i) utrymme för att tvätta och torka tvätt
maskinellt om gemensam tvättstuga saknas
k) inredning för förvaring

Allmänt råd till 3:22
Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21.