Hus - köp- och entreprenadsavtal

Det finns två slags avtal som kan ingås mellan en konsument och en näringsidkare i samband med bygge av ett eget småhus. Det ena är ett avtal om köp av material till huset. Då görs ett köpeavtal och konsumentköplagen gäller. Det andra är ett avtal om att utföra arbete med huset eller tomten. Då görs ett entreprenadavtal och konsumenttjänstlagen gäller.

Om man köper materialet från en hustillverkare och låter en eller flera entreprenörer montera byggsatsen och utföra övriga arbeten kan man ha ett eller flera köpeavtal och entreprenadavtal för samma bygge.
En del hustillverkare kan åta sig att montera byggsatsen på grunden. Om åtagandet bara gäller montering av byggsatsen betraktas det som del av köpet och och konsumentköplagen gäller fortfarande.
Om leverantören utför mer arbete än att bara montera huselementen betraktas uppdraget som en entreprenad och konsumenttjänstlagen gäller. Då ska avtalet skrivas som ett entreprenadavtal och materialet ingå i entreprenaden.

Standardavtal

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen innehåller detaljerade regler till skydd för konsumenten. Men lagarna gäller för många olika slags köp och tjänster och behöver kompletteras med ytterligare bestämmelser, som är anpassade för köp av byggsats till småhus eller för köp av entreprenad. På samma sätt som det finns motsvarande bestämmelser i andra branscher tillämpar medlemmarna i STR standardavtal, som är utarbetade i samråd med Konsumentverket. Avtalen följer konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen och ska användas när en konsument är köpare.

De standardavtal som används vid småhusbygge är:

  • AA 12, Allmänna Avtalsvillkor för köp av monteringsfärdigt husmaterial
  • ABS 18, Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare

Som framgår av namnet på dokumenten innehåller de allmänna bestämmelserna, medan själva avtalet är ett separat dokument, som innehåller uppgifter om köpare, säljare, pris, betalningsvillkor, leveranstid mm.