Trappor

Foto: Drömtrappor

Svensk trätrappsindustri omsätter cirka 300 miljoner kronor och har cirka 280 anställda. Merparten av företagen är medlemmar i TMF och dess trappgrupp. Totalt handlar det om cirka 30 företag som tillverkar trätrappor.

Trappgruppen

TMF:s trappgrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. Trappgruppen har även en styrgrupp samt en referensgrupp. 
Läs mer.

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom trappgruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök - Genom att välja "trappor" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trappgrupp.

TMF:s arbete för trappindustrin

Marknad & Statistik

TMF samlar kvartalsvis in trappstatistik från medlemsföretagen och rapporterar ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter (flerfamiljshus och småhus) samt utvecklingen inom bygghandeln.
Läs mer.

Näringspolitik

En viktig del för TMF:s trappgrupp är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra instanser. Exempel på detta är b.la Boverkets byggregler (BBR). TMF har tagit fram en Trappguide som är branschens tolkning av BBR - hur man ska uppfylla kraven och vad som gäller. Se Trappguide i menyn till höger.
Andra exempel är AMA Hus (Byggtjänst), deklarering eller olika miljömärkningar. Miljömärkningsföretagen drivs av en kommersiell kraft som vill att man ska märka sina produkter. TMF arbetar för att förtagen ska komma undan problematiken med att fylla i flera formulär – här kan pågående projekt med eBVD komma att bli ett värdefullt underlag för företagen att få miljömärkningar.

Medlemsföretagens intressen representeras genom att TMF uppvaktar regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Nybyggnation såväl som renovering av "Miljonprogrammet" står högt på prioriteringslistan.

Nätverk & Mötesplatser

Det finns ett antal forum och events för att utbyta erfarenheter för TMF trappgrupp. Det gäller bl a mässan Nordbygg, som arrangeras vartannat år, samt trappgruppens egna nätverksträffar som äger rum vår och höst – där höstmötet brukar ske i samband med Trä & Teknik-mässan.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser

Teknik & Forskning

Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 182, svensk spegelkommitté för den europeiska TC som arbetar med trappstandardisering.

Pågående/prioriterade projekt

TMF ser över trappguiden för uppdatering. Behöver avvakta boverkets arbete med regler och allmänna råden.