Trähus

Foto: Hjältevadshus

Svensk trähusindustri producerar monteringsfärdiga trähus för cirka 20 miljarder kronor och har drygt 7 000 anställda. Inom småhusindustrin dominerar den svenska trähusindustrin med en marknadsandel på 90 procent medan marknadsandelen är cirka 13 procent (2018) inom flerbostadssektorn. Trähusgruppen inom TMF omfattar cirka 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

Trähussgruppen - TMF Trähus

Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för inval av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet, för att diskutera branschrelaterade frågor. TMF Trähus har även en teknikergrupp som träffas regelbundet under året.
Läs mer om TMF Trähus

TMF:s primära uppgift gentemot medlemsföretagen och den industriella trähustillverkningen är att driva näringspolitiska frågor som är viktiga för deras konkurrenskraft och verksamhet och undanröja hinder för en växande industri. Medlemsföretagens intressen drivs genom uppvaktning av regerings- och riksdagsledamöter, statliga verk och myndigheter, samarbeten med NGO´s (icke statliga organisationer) som helt eller till delar har samma intressen som TMF:s medlemmar. Politiska frågor drivs tex. medialt i form av debattartiklar och nätverkande, rundabordssamtal och seminarier.

Påverkansarbetets inriktning och prioritering tas fram med hjälp av medlemsföretagen genom enkäter och TMF Trähus årsmöte. Eftersom alla TMF:s medlemsföretag påverkas positivt av att det byggs mer är ökat bostadsbyggande en viktig central fråga inom TMF.

Medlemsföretagen i trähusgruppen har dessutom till gång till TMF Nyhetsbrev Marknadsstatistik & Trähusnytt som är ett riktat nyhetsbrev med information som enbart berör trähus och bostadsfrågan, faktorer och nyheter som påverkar trähusbranschen.
Läs mer.

Marknad & Statistik

TMF tar kontinuerligt fram flera olika typer av trähusstatistik och prognoser. För närvarande handlar det om en månatlig marknadsrapport, bearbetad SCB-statistik, Trähusbarometern, respektive TMF i Siffror, som publiceras två gånger per år, samt en byggprognos för trähusindustrin.
Läs mer under Trähusstatistik respektive Statistiska publikationer

Industri monteringsfärdiga trähus (källa SCB/SNI):

  • Antal anställda: 6 909, (2018
  • Nettoomsättning: 21 160 mnkr, 2018
  • Produktionsvärde: 20 857 mnkr, 2018
  • Varuexport, borfallsjusterad: 1 280 mnkr, 2019
  • Varuimport, borfallsjusterad: 915 mnkr, 2019

Exklusivt medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom trähusgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök

Genom att välja "trähus" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trähusgrupp.

TMF:s arbete för trähusindustrin

Näringspolitik

Det viktigaste arbetet inom TMF Trähus, är att driva näringspolitiska frågor. Att undanröja hinder och bana väg för en växande industri sker genom uppvaktning av regerings- och riksdagsledamöter, statliga verk och myndigheter. Enkäter, debattartiklar, rundabordssamtal och seminarier är exempel på tillvägagångsätt för att driva de politiska frågor som är viktiga för medlemsföretagens konkurrenskraft och verksamhet.

För TMF Trähus är de mest prioriterade frågorna:

  • Ökat byggande i allmänhet och småhus i synnerhet, fler byggrätter och mer detaljplanelagd mark.
  • Enhetligt tolkat regelverk utan kommunala särkrav.
  • En fungerande bostadsfinansiering

Läs mer

Teknik & Forskning

Byggindustrin påverkas av tekniska krav som ställs av Boverket och här har trähusindustrin också mycket gemensamt med tex. Byggföretagen och Byggmaterialtillverkarna. TMF har olika forum och verktyg för att arbeta med tekniska frågor, däribland TMF Trähus teknikergrupp.
TMF har tillsammans med SP och teknikergruppen tagit fram TMF Energi, ett energiberäknings-program anpassat till Boverkets energikrav.

Nätverk & Mötesplatser

Det finns ett antal forum och projekt för att utbyta erfarenheter för TMF Trähus (trähusgruppen). Det gäller bland annat Trähusdagarna som TMF arrangerar tillsammans med RISE för att belysa aktuella tekniska frågor inom industrin. Trä- och teknikmässan, mässan Nordbygg, Almedalen, Gar-Bo småhusdagar, Gar-Bo-dagen och EFV General Assembly är andra exempel på mötesplatser. Dessutom är årsmötet för TMF Trähus samt övriga regelbundna nätverksmöten inom trähusgruppen viktiga forum för diskussion.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser.

Vill du bli medlem i TMF Trähus?

Läs mer om att bli medlem hos TMF under Medlemskap & medlemsförmåner

Du kan också kontakta Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling - trähus, för mer information om nätverket. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.