Trägolv

Foto: Rappgo

Svensk trägolvsindustri har cirka 1 000 anställda och merparten av företagen är medlemmar i TMF och dess trägolvsgrupp. Totalt handlar det om cirka 20 företag som tillverkar fanérgolv, lamellgolv och massiva trägolv.

TMF:s golvgrupp träffas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. I samband med ett möte gör vi studiebesök och bjuder in intressanta föredragshållare.
Läs mer.

TMF:s arbete med trägolvsindustrin

En viktig del för TMF:s golvgrupp är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst) eller olika miljömärkningar.

Medlemsföretagens intressen representeras genom att TMF uppvaktar regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Nybyggnation såväl som renovering av "Miljonprogrammet" står högt på prioriteringslistan.

Internationellt - TMF (golvgruppen) är medlem i FEP som är den europeiska samarbetsorganisationen för trägolvsindustrin.

Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 182, svensk spegelkommitté för den europeiska TC som arbetar med trägolvsstandardisering. Detta arbete i Europa bevakas också genom FEP.

Varje år sammanställer FEP trägolvsstatistik som TMF rapporterar ut i golvgruppen. TMF rapporterar även nationell statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter (flerfamiljshus och småhus) samt utvecklingen inom bygghandeln.

Exklusivt medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom trägolvsgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök

Genom att välja "trägolv" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trägolvsgrupp.